کد مطلب: 9746

زمانبندی امتحانات نیمسال دوم سطح3

چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۳

برای دریافت جدول زمانبندی امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﻮزوي ﺧﻮاﻫﺮان اینجا کلیک کنید.