کد مطلب: 7721

شرح وظایف دبیر شورا

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲

دبیری شورا به عهده معاون پژوهشی استان می باشد و وی دارای وظایف و اختیارات زیر است: 1.تنظیم و ابلاغ دستور جلسات و مصوبات به اعضای شورا. 2.شرکت در جلسات شورا و کارگروه های وابسته و تنظیم صورت جلسات. 3.آماده سازی و تهیه کلیه پیش نویس های طرح ها، برنامه ها و . . . مرتبط با شرح وظایف شورا. 4.پیشنهاد مجری و کارشناس جهت تهیه برنامه ها، طرح ها و . . . مرتبط با شرح وظایف شورا به رئیس شورا و انجام پیگیری های لازم . 5.پیگیری اجرای مصوبات و ارائه ی گزارش به شورا. 6.ثبت و بایگانی مکاتبات، اسناد گزارش ها و مراسلات شورا. 7.تهیه و تنظیم برنامه بودجه ی پیشنهادی سالانه ی شورا با هماهنگی مدیر شورا. 8.تنظیم گزارش فعالیت فصلی و ارائه به مدیر شورا.

    نوشته های مرتبط