کد مطلب: 7720

وظایف و اختیارات رئیس شورا

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲

مدیریت شورا بر عهده مدیر استان است ووی دارای وظایف و اختیارات زیر است: 1.برگزاری و اداره جلسات عادی و فوق العاده شورا. 2.تعیین اولویت های دستور جلسه ی شورا با پیشنهاد و هماهنگی شورا 3.انتخاب چهار نفر از اساتید و متخصصین واجد شرایط برای عضویت در شورای علمی پژوهشی. 4.معرفی اعضاء انتخابی به معاونت پژوهش مرکز جهت تأیید و صدور حکم عضویت برای اعضاء بعد از تأیید معاونت پژوهش مرکز. 5.تشکیل کارگروه های تخصصی در صورت نیاز. 6.دعوت از کارشناسان جهت شرکت در جلسات شورا به عنوان مهمان. 7.ارائه ی گزارش فصلی به معاونت پژوهش مرکز.

    نوشته های مرتبط