کد مطلب: 7718

اهداف شورا

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲

1.تقویت وپویا سازی مدیریت های استانی با ایجاد پشتوانه علمی و فکری برای آنها 2.واقعی وعملی سازی تصمیم گیری های ستادی از طریق فراهم کردن زمینه تصمیم سازی در مدیریت های استانی 3.ارتقاء وضعیت علمی-پژوهشی واحدهای آموزشی متناسب با اقتضائات بومی 4. بهره گیری از خرد جمعی و ظرفیت های کارشناسی محلی در برنامه ریزی حوزه های علمیه استانی 5. تقویت فرهنگ پژوهش در حوزه های علمیه خواهران

    نوشته های مرتبط