کد مطلب: 18366

منابع ارزیابی اساتید

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

گرايش

رديف

عنوان درس

منبع ارزیابی

 

عقايد وكلام

 

1

عقايد و فرق و مذاهب

آموزش عقايد، آموزش کلام اسلامی(سعیدی مهر) (ج1و2)، آشنائي با فرق و مذاهب

2

كلام

كلام جديد(یوسفیان)

فلسفه ومنطق

3

فلسفه

بدایه الحکمه

4

منطق

دروس فی علم المنطق(مرحوم مظفر)

ادبيات عرب

5

نحو

مبادي العربيه جلد4

6

صرف

صرف ساده

7

علوم بلاغي

مختصرالمعانی

فقه و اصول

8

فقه استدلالی

شرح لمعه: (مباحثنکاحوصلاۀ،)

دروس تمهیدیه آیت الله ایروانی:(سه جلدی/ کتاب درسی سطح سه) مباحث طهارت، صلات، صوم، بيع

9

احكام

تحریرالوسیله)مباحثطهارت،تقلیدصلاۀ(

10

اصول

حلقهثانیه)شهیدصدريااثرجديدآيتاللهايروانی(

تفسير و

 علوم قرآن

11

علوم قرآني

تلخیص التمهید فیعلوم القرآن) آيتالله معرفت( ) مباحث ناسخ ومنسوخ،محکم ومتشابه(

12

تفسير

تفسيرالميزان )سورهنساءونور(

تاریخ

13

تاریخ تحلیلی اسلام

تاريخ اسلام)پیشوايی(،حیات فکری وسیاسی امامان شیعه)رسول جعفريان(

14

تاریخ تشیع

تاریخ تشیع –جمعی از نویسندگان چاپ مشترک مرکز و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

15

تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر

تاريخ فرهنگی سیاسی معاصر)لکزائی(

حقوق و سیاست

16

نظام سیاسی اسلام

نظام سیاسی اسلام)نصرتی(

17

قانون اساسی

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

18

وصیت نامه

شرح وصیت نامه (شفیعی مازندرانی)

اخلاق

19

اخلاق اسلامی

اخلاق درقرآن1)آيت ا.. مصباح( چهل حديث حضرت امام)حديث1تا02

 

زن در اسلام

20

زن در اسلام

زن در اسلام ج 1 و2 (خانم علاسوند)