کد مطلب: 16824

عناوین پایان نامه برای رشته فقه و اصول

سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴

 

فصل اول: عبادات

طهارت    

1.  نظافت؛ مصادیق و احکام آن

2.  بررسی احکام فقهی و حقوقی باران مصنوعی

3.  احکام بازیافت فاضلاب

4.  استحاله؛ مصادیق مستحدثه و احکام آن

5.  مطالعه تطبیقی وضو، شرایط و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی

6.  ماهیت، شرایط و احکام یائسگی

7.  مصادیق و احکام جابجایی و نبش قبر

8.  بررسی جامع به کارگیری سگ در مأموریت ها

9.  بررسی تطبیقی حکم طهارت و نجاست غیرمسلمان از دیدگاه مذاهب اسلامی

10. تزریق خون کافر، نامحرم و احکام آن

11.  احکام روابط اجتماعی و تعامل با کفار

12 بررسی فقهی پی آمدهای مهاجرت به کشورهای غیراسلامی

13.   ماهیت و حکم فقهی صائبین

14.   احکام ورود غیرمسلمان به اماکن مذهبی

15.   تنجیس متنجس؛ ماهیت و احکام

صلات

16.                     معیار فجر در لیالی مقمره

17.                     مغرب شرعی با رویکرد فقه مقارن

18.                     احکام نماز و روزه در قطب، فضا و مناطق جغرافیایی خاص

19.                     حکم تعیین جهت قبله با ابزارهای جدید

20.                     بررسی تطبیقی احکام نماز جماعت استداره ای در مسجدالحرام از دیدگاه مذاهب اسلامی

21.                     موضوع شناسی و احکام خنثی از منظر فقه

22.                     موضوع شناسی و احکام مسائل مستحدثه لباس مشکوک

23.                     حکم تقدم زن بر مرد در نماز از نگاه مذاهب اسلامی

24.                     جایگاه مسجد در نظام حکومتی اسلام

25.                     بررسی احکام فقهی تولیت و مدیریت مساجد

26.                     احکام ومسائل مستحدثه مسجد

27.                     احکام مشاهد مشرفه

28.                     مطالعه تطبیقی «مایصح السجود علیه» از دیدگاه مذاهب اسلامی

29.                     حکم شهادت ثالثه در اذان و اقامه

30.                     بررسی تطبیقی احکام و شرایط نماز جماعت در مذاهب اسلامی

31.                     چیستی و شاخص های عدالت در ابواب گوناگون فقه

32.                     حکم اقتدا به غیرمذهب (شیعه به مخالف و مخالف به امامی) از دیدگاه فریقین

33.                     تقیه؛ اقسام، شرایط و احکام آن

34.                     تقیه مداراتی و تعامل با عامه در فقه امامیه

35.                     بررسی احکام و مصادیق تقیه در ابواب گوناگون فقه

36.   نماز جمعه؛ احکام و آداب فقهی آن

37.    احکام فقهی نماز جمعه در حکومت اسلامی

38.                     حکم نماز جمعه در حکومت طاغوت

39.                     وقت شرعی ایراد خطبه ها و نماز جمعه

40.                     ماهیت، احکام و شرایط خطبه نماز جمعه

41.                     حکم نماز جمعه بانوان

42.                     ماهیت و مصادیق سفر حرام و احکام نماز و روزه در آن

43.                     مطالعه تطبیقی احکام مسافر از دیدگاه مذاهب اسلامی

44.                     بازخوانی ادله و احکام مسافر ناظر به تحولات عصری

45.                     شاخص های بلاد کبیره و احکام نماز و روزه در آن

46.                     فلسفه نماز (نمازهای یومیه، آیات، جمعه، قصر و نماز خوف)

47.                     احکام نماز در شرایط خاص

48.                     احکام اخذ اجرت در واجبات و عبادات

49.                     بررسی فقهی جامع عبادات کودکان با اهتمام به آثار تربیتی

50.                     سنجش میان تمییز، بلوغ و رشد

51.                     ماهیت، شرایط و آثار فقهی بلوغ و رشد

زکات

52.                     رابطه وجوهات شرعی با مالیات در دولت اسلامی

53.                     موارد وجوب و مصرف زکات در دولت اسلامی

خمس

54.                     شرایط وجوب خمس در مصادیق گوناگون

55.                     بررسی تطبیقی خمس از دیدگاه مذاهب اسلامی

56.                     حکم خمس در مصادیق جدید سرمایه گذاری

57.                     حکم خمس در مصادیق جدید پس انداز

58.                     خمس رأس المال

59.                     تأثیر ارتفاع قیمة سوقیه در احکام خمس

60.                     خمس قرض ضمن عقد اجاره؛ تحلیل موضوع و تبیین حکم فقهی

61.                     خمس اموال عمومی

62.                     ماهیت و مصادیق مؤونه در احکام خمس

63.                     چیستی و مصادیق شأن اجتماعی در ابواب گوناگون فقه

64.                     مرجع شرعی اخذ، مصرف و توزیع خمس در عصر غیبت

65.                     شرایط سیادت و احکام سادات در فقه شیعه

66.                     بررسی صور جدید مصرف خمس و حکم فقهی آن

67.                     چیستی، مصادیق و احکام بیت المال

68.                     رد مظالم؛ مصادیق و آثار اجتماعی

69.                     نقش زمان و مکان در تحول موضوعات و تغییر احکام فقهی خمس

صوم

70.                     بررسی موضوعی طرق رؤیت هلال و احکام و آثار آن

71.                     اعتبار حکم حاکم در ثبوت هلال

72.                     مصادیق روزه ضروری، شاخص ها و طرق کشف آن

73.                     حکم روزه مشاغل سخت

74.                     بررسی تطبیقی مفطرات روزه از دیدگاه مذاهب اسلامی

75.                     شرایط تحقق تظاهر به روزه خواری و احکام آن

حج

76.                     مسائل و مصادیق جدید شرایط استطاعت در حج و احکام آن

77.                     شرطیت استطاعت علمی و هوشیاری در وجوب حج

78.                     جواز احرام در محازی سماوی میقات در فقه اسلامی

79.                     حدود حرم، مسجد الحرام، مسعی و مطاف

80.                     حکم تغییر مقام ابراهیم؛ آرا و ادله

81.                     موضوع شناسی و احکام استظلال از دیدگاه فقه امامیه و عامه

82.                     اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در امور حج

83.                     بررسی حدود مطاف و مسعی (عرض و ارتفاع) با رویکرد فقهی، جغرافیایی و تحولات تاریخی

84.                     احکام رمی جمرات ناظر به تغییرات جدید

85.                     احکام ذبح و حدود و ثغور منی در آرای فقها

86.                     احکام پزشکی حج

 

جهاد

87.                     اصالت صلح یا جنگ در اسلام

88.                     شرایط و احکام جنگ و صلح

89.                     بررسی جامع اصول و قواعد جهاد در عصر حضور امام (ع) با رویکرد تاریخی

90.                     بررسی مصادیق و احکام جهاد ابتدایی ناظر به تحولات عصری

91.                     ماهیت و مصادیق دشمن در شرایط عصری و احکام آن

92.                     قلمرو مصادیق دفاع در عصر حاضر و احکام آنها

93.                     دفاع مشروع،  شرایط و احکام و آثار آن

94.                     مطالعه تطبیقی دفاع مشروع در فقه و حقوق بین المللی

95.                     دفاع از مسلمانان دیگر کشورها در فقه امامیه با رویکرد به مناسبات بین الملل

96.                     مصادیق و احکام دفاع از مظلومان در زمینه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و ...

97.                     دفاع از مظلومان دیگر کشورها در فقه امامیه با رویکرد به مناسبات بین المللی

98.                     یاری گرفتن از کفار از منظر فقه امامیه

99.                     احکام تعامل دولت اسلامی با دولت های کفر

100.                دارالاسلام، دارالکفر و دارالکرب، ملاکات و احکام

101.                مصادیق جهاد زنان با توجه به تحولات عصری و احکام آن

102.                آموزش نظامی زنان

103.                بررسی فقهی جنگ روانی، ماهیت، مصادیق و احکام آن

104.                سلاح کشتار جمعی، ساخت، فروش و به کارگیری از دیدگاه فقه شیعه

105.                جاسوسی و تجسس از منظر فقه

106.                اهل ذمه، مصادیق و احکام آن

107.                حقوق متقابل اهل ذمه و دولت اسلامی

108.                تبیین فقهی جزیه، حدود و شرایط آن ناظر به شرایط عصری و تشکیل نظام اسلامی

109.                ترخیص ها و تضییقات اقلیت های دینی در امور مدنی

110.                بررسی فقهی و حقوقی احکام اسیران جنگی

111.                استرقاق کفار در شرایط عصری

112.                حکم خودکشی قبل از اسارت

امر به معروف و نهی از منکر

113.                ماهیت و شرایط امر به معروف و نهی از منکر

114.                مصادیق و احکام و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر

115.                راهکارهای فقهی برخورد و اصلاح ناهنجاری های اجتماعی با رویکرد به امر به معروف و نهی از منکر

116.                مصادیق و احکام امر به معروف و نهی از منکر ناظر بر عملکرد مقامات و دستگاه های رسمی

117.                سازوکارهای جمعی امر به معروف و نهی از منکر در کنترل قدرت سیاسی

118.                بررسی فقهی ارتکاب حرام در شرایط اضطرار، ضرورت و اکراه ناظر بر شرایط معاصر

119.                احکام فقهی حضور اجباری، اضطراری و اکراهی در محیط نامطلوب

120.                خودکشی، احکام و آثار آن از منظر فقه

121.                شناسایی مصادیق منکرات مأمورین انتظامی و تبیین فقهی آن

122.                شرایط و احکام لعن در فقه اسلامی

123.                بررسی استعلام از فعل حرام در مقام مشاوره و درمان

124.                تعظیم شعائر؛ مصادیق و احکام آن در فقه امامیه

125.                وفای به عهد، ماهیت، احکام و آثار آن از منظر فقه امامیه

126.                عزاداری از منظر فقه، شیوه و شرایط و احکام

127.                مدیحه سرایی از منظر فقه

128.                حقوق همسایگان از دیدگاه فقه

129.                شادی و نشاط فردی و اجتماعی از دیدگاه فقه

130.                گناهان کبیره و آثار فقهی آن

131.                بررسی فقهی یأس از رحمت خدا

132.                بررسی فقهی اسراف و صرفه جویی، ماهیت و مصادیق و احکام

133.                مصادیق و احکام اسراف در آب کشاورزی

134.                غیبت، مصادیق و احکام تکلیفی و وضعی آن از منظر فقه

135.                طبقه بندی انواع دروغ و احکام فقهی آن

136.                بررسی فقهی مسئولیت های ناشی از دروغ

137.                توهین، مصادیق و احکام تکلیفی و وضعی آن در فقه

138.                نهی از منکر بدحجابان با رویکرد فقهی، تربیتی و روانشناسی

139.                تراشیدن صورت از منظر فقه اسلامی

140.                لهو و لعب و تفریحات ناسالم از دیدگاه فقه؛ ماهیت، مصادیق و احکام

نذر و قسم

141.                 شرایط صحت نذر و قسم

142.                سوگند دروغ در ابواب گوناگون فقه و احکام آن

ملحقات عبادات

143.                 معنویت گرایی؛ چیستی و حدود با رویکرد فقهی

144.                بررسی مبانی فقهی آراء فقها در مورد دراویش

145.                احکام فقهی عرفان های کاذب

146.                آیین ها و مناسک انحرافی از منظر فقه

147.                موضوع شناسی و احکام فقهی سیر و سلوک

فصل دوم: عقود

تجارت

148.                 شاخص های کسب حلال ناظر به شرایط عصری

149.                کشاورزی در اسلام

150.                احکام فقهی مسکن و شهرسازی

151.                مصادیق و احکام خرید و فروش اعیان نجس در شرایط عصری

152.                تولید و فروش الکل طبی

153.                ماهیت و مصادیق قمار در معاملات جدید و احکام آن (شرط بندی و جوایز مشروط و ...)

154.                 بررسی فقهی قمار؛ ماهیت و احکام

155.                بررسی فقهی بازی با آلات قمار

156.                شرکت های هرمی و احکام آن در فقه امامیه

157.                رشوه از منظر فقه؛ ماهیت، مصادیق و احکام آن

158.                آثار اجتماعی رشوه

159.                ماهیت، مصادیق و احکام موسیقی

160.                بررسی مشروعیت استفاده از دستگاه های موسیقیایی سنتی و جدید در قرائت قرآن و ادعیه از دیدگاه فقه

161.                ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات موسیقی از منظر فقه

162.                آموزش موسیقی و فقه

163.                حکم درآمدهای ناشی از رقص

164.                نقاشی و هنرهای تجسمی از منظر فقه

165.                بررسی مبانی فقهی احکام شعر

166.                قاچاق؛ مصادیق و احکام

167.                خرید و فروش مواد مخدر از منظر فقه امامیه

168.                احکام شرعی فروش کالاهای بدون کیفیت و نامطلوب

169.                احکام فقهی خرید، فروش، سرقت و افشای اطلاعات محرمانه

170.                پرورش و خرید و فروش حیوانات حرام گوشت

171.                تولید خوراک برای حیوانات حرام گوشت

172.                مصادیق و احکام کم فروشی در انواع معاملات و قراردادها

173.                ماهیت، مصادیق و احکام درآمدهای رانتی

174.                احتکار؛ شرایط، مصادیق و احکام ناظر به شرایط عصری

175.                کتب ضاله؛ مصادیق و احکام آن در شرایط معاصر

176.                ماهیت، مصادیق و احکام تدلیس در معاملات

177.                بررسی فقهی احکام و آثار تقلب و تدلیس در ابواب گوناگون فقه

178.                بررسی نسبت تقلب و تدلیس

179.                مصادیق، شرایط و احکام قراردادها در فقه امامیه

180.                بررسی فقهی اصل آزادی قراردادها

181.                نظریه عقد در فقه امامیه

182.                نظریه عقد در مذاهب اسلامی

183.                نظریه ایقاع در فقه امامیه

184.                نظریه ایقاع در مذاهب اسلامی

185.                ماهیت و مصادیق مالکیت معنوی و احکام آن (اختراع، اکتشاف، تالیف و ...)

186.                ماهیت حق و انواع آن

187.                مبانی فقهی قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران

188.                ماهیت اسناد تجاری و قواعد و اصول حاکم بر آن از منظر فقه امامیه

189.                شرایط و احکام قراردادهای تجاری بین المللی

190.                ماهیت و احکام مالکیت دولت و سایر اشخاص حقوقی

191.                 ماهیت و احکام سپرده های بانکی

192.                کتابت و ثبت رسمی در عقود از منظر فقه و حقوق

193.                استحقاق و تعهد امر به بیع و شرا نسبت به سود و زیان در معاملات (ماهیت معامله، شرایط ملزمه و احکام آن)

194.                احکام معاملات کودکان

195.                تبیین فقهی و حقوقی قولنامه در معاملات

196.                شرایط و احکام تجارت الکترونیکی

197.                ماهیت، شرایط و احکام مناقصه و مزایده از منظر فقه

198.                شرایط و احکام استاندارد کالا و خدمات از منظر فقه

199.                برسی مالکیت یا حق اختصاص عضو قطع شده

200.                احکام و شرایط خرید و فروش و اهدای اعضای بدن انسان

201.                ماهیت ارز و احکام خرید و فروش آن

202.                احکام خرید و فروش سلاح در شرایط معاصر

203.                میزان سود مجاز در فعالیت های اقتصادی؛ احکام و مبانی آن

204.                بررسی ماهیت، مصادیق و احکام پورسانت در معاملات

205.                تبیین و تحلیل فقهی ایران کد

206.                شرایط، مصادیق و احکام فسخ در انواع معاملات

207.                معامله متماثلین در شرایط تولید صنعتی؛ شاخص ها، شرایط و احکام

208.                شیوه های فرار از ربا و احکام و شرایط آن

209.                آثار اقتصادی و اجتماعی ربا

210.                ربا و رباخواری در قرآن و حدیث

211.                ماهیت، مصادیق و احکام معاملات ربوی ناظر به فعالیت های اقتصادی جدید

212.                 بررسی جامع ربا و مصادیق آن در معاملات جدید

213.                صرافی، ربا و فقه

214.                خرید و فروش اسناد از دیدگاه فقه شیعه

215.                احکام خرید و فروش و اسکنت چک

216.                عقود الاذعان فی فقه الامامیه

217.                احکام فقهی حق امتیاز و آبونمان در خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و ...)

218.                شرایط و احکام معامله حق امتیاز

219.                مصادیق، احکام و آثار مالی و حقوقی حق انحصار

220.                ماهیت، مصادیق و احکام بیع سلم در شرایط جدید

221.                ماهیت و احکام عقد استصناع و نسبت آن با بیع سلم

222.                ماهیت و احکام بیع زمانی

223.                صندوق های سرمایه گذاری و مسائل فقهی آن

224.                ماهیت اوراق بهادار و احکام آن

225.                بورس کالا  از دیدگاه فقه

226.                ماهیت بورس، مبانی و احکام فقهی آن

تجارت- بانکداری

227.                 بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و بانک ها

228.                بررسی فقهی حضور نهادهای عمومی غیردولتی در شبکه بانکی و تأثیر آن بر شرایط رقابت

229.                انواع عقود بانکی؛ احکام و مبانی فقهی آن

230.                بانکداری اسلامی؛ آسیب ها و مشکلات و راه حل ها

231.                نقد و بررسی قانون بانکداری اسلامی از منظر فقه امامیه

232.                ارزیابی میزان انطباق عملیات بانکی معمول در کشور با قانون بانکداری اسلامی

233.                بررسی فقهی شفافیت اعتباری و مالی در نظام بانکی

234.                مفهوم بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران و بررسی فقهی رقابت بین بانکی

235.                بررسی فقهی قوانین و مقررات بانکداری خصوصی در ایران

236.                خدمات جدید بانکی و احکام آن

237.                برری فقهی بانکداری الکترونیک

238.                بررسی فقهی ابزارهای نوین در ارائه خدمات بانکداری اسلامی

239.                ردیابی موضوع ربا در نظام بانکداری اسلامی (ایران)

240.                بررسی فقهی قوانین و مقررات تاسیس و فعالیت بانک های خارجی در کشور

241.                ارزیابی فقهی ابزارهای بانکی و روش های نوین در دیگر کشورها

242.                بررسی و تطبیق ابزارهای مالی جدید با بانکداری اسلامی

243.                بررسی فقهی ابزارهای کنترل حجم پول در بانکداری بدون ربا

244.                انواع سودهای بانکی و احکام آن ناظر به قانون بانکداری اسلامی و رویه جاری

245.                برسی فقهی مشروعیت شرط سپرده گذاری در دریافت تسهیلات بانکی

246.                شیوه های اسلامی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات بدون ربا

247.                بررسی فقهی ریسک اعتباری پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی

248.                ماهیت، مصادیق و احکام کارمزد در وام و تسهیلات بانکی

249.                انواع تسهیلات بانکی و احکام آن از منظر فقه امامیه

250.                بررسی تطبیقی شرایط و احکام قرض فقهی با وام های بانکی

251.                بررسی فقهی مقررات اعطای تسهیلات مسکن بانک ها

252.                جوایز بانکی و احکام فقهی آن

253.                مصادیق و احکام معاملات صوری بانک ها

254.                حکم تصرف بانک در پس انداز مشتریان

255.                مصادیق، شرایط و احکام حواله های بانکی

256.                مصادیق و احکام درامدهای نامشروع در معاملات بانکی

257.                تبیین و تحلیل فقهی گشایش اعتبار بانکی

258.                حکم مصرف وام و تسهیلات بانکی در خارج از موضوع قرارداد

259.                بررسی فقهی قانون چک در جمهوری اسلامی ایران

260.                تخلف مشتری از قراردادهای بانکی در آرای فقها

261.                شرط عدم پذیرش زیان از طرف بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه

262.                بررسی فقهی روش های اجرایی بانک ها در وصول مطالبات معوق

263.                بررسی فقهی راه های کنترل فعالیت های بانک ها توسط بانک مرکزی

264.                احکام ضمان در قراردادهای بانکی

265.                بررسی فقهی وظایف و اختیارات بانک مرکزی در کنترل بانک ها

266.                مبانی فقهی و حقوقی استقلال بانک مرکزی

267.                بررسی فقهی بسته های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی

268.                مسئولیت ضرر و زیان ناشی از تصمیمات مدیران بانکی در امور اقتصادی

269.                بررسی فقهی اخلاق حرفه ای در صنعت بانکداری

270.                بررسی علل گرایش بانک ها در کشورهای غیرمسلمان به استفاده از قوانین بانکداری اسلامی

271.                احکام فقهی تغییر عینی پول و چک در بانک ها

 

تجارت- اقتصاد

272.                 ماهیت و کارکرد پول و احکام آن

273.                موضوع شناسی و احکام پول و مدیریت آن در نظام بانکداری ایران

274.                بررسی فقهی رفرم پولی

275.                بررسی فقهی ارزش گذاری پول

276.                کاهش ارزش پول و احکام آن در ابواب گوناگون فقه (خمس، دین، نذر، مهریه، ارباح مکاسب، وصیت و ...)

277.                خزانه دولت؛ منابع و مصارف از دیدگاه فقه

278.                فقه توسعه

279.                بررسی فقهی عوامل رشد بلندمدت اقتصادی

280.                مبانی فقهی حق تقدم تجارت کالا، خدمات، دانش و فناوری (تقدم کشورهای اسلامی و مسلمان بر غیر)

281.                نحوه تعامل با سیاست های اقتصادی و مالی جهانی از منظر فقه

282.                بررسی ساز و کارهای اقتصاد اسلامی در مواجهه با شرایط اقتصاد جهانی

283.                فقه گردشگری

284.                فقه و نظام مصرف

285.                راهکارهای فقرزدایی در نظام اقتصادی اسلام

286.                نظام هدفمند حمایتی و فقه

287.                بررسی فقهی یارانه و هدفمندسازی آن

288.                انواع مسئولیت مدیران در تخلفات و جرایم زیردستان و آثار آن

289.                بررسی فقهی راهکارهای افزایش ضریب فزاینده پولی

290.                بررسی فقهی مالیات

291.                بررسی فقهی عوارض و مالیات های دولت اسلامی

292.                جایگاه عدالت در نظام مالیاتی و یارانه ای از منظر فقه

293.                احکام فقهی محصولات جدید در بازارهای مالی

294.                ارزیابی ساختار و مقررات بازار موجود برق کشور از دیدگاه فقهی

295.                بررسی فقهی ساختار قوانین و مقررات بازارهای برق در سطح بین المللی

296.                تدوین نظام شاخص های فقهی حاکم بر اصلاح ساختار، روش و مقررات بازار برق

297.                ماهیت و احکام جریمه تاخیر در تعهدات (دین، انجام کار، تحویل عین یا منفعت و غیره)

298.                بررسی فقهی ارزش افزوده صندوق های قرض الحسنه

299.                فلسفه اقتصادی اسلام و مقایسه آن با سایر فلسفه های اقتصادی

300.                مقایسه نظام اقتصادی اسلام با سایر نظام های اقتصادی

301.                نقش اقتصاد اسلامی در رفع بحران اقتصادی

302.                ماهیت بیمه و احکام فقهی آن                                   

303.                 عقد بیمه از دیدگاه مذاهب اسلامی

304.                 بررسی فقهی مقررات بیمه در جمهوری اسلامی ایران

305.                 اجباری کردن بیمه و آثار قانونی آن از منظر فقه

306.                 شرایط و احکام بیمه درمانی

307.                 شرایط و احکام بیمه عمر

رهن

308.                وثیقه گذاری اسناد تجاری از منظر فقه

حجر

309.                 ماهیت ورشکستگی و احکام آن

310.                 بررسی فقهی حجر ناشی از الزامات حکومتی و قانونی؛ مصادیق و احکام

311.                 رشد؛ شاخص ها، احکام و آثار آن در ابواب گوناگون فقه

ضمان

312.                  مطالعه تطبیقی ماهیت و مبانی ضمان در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

313.                 مطالعه تطبیقی ماهیت و مبانی ضمان در مذاهب اسلام

314.                ماهیت، مصادیق و احکام خسارت معنوی

315.                مصادیق و احکام ضمانت های رایج

316.                اتلاف مال غیر؛ احکام و مصادیق جدید آن

317.                مصادیق تضییع حقوق افراد توسط دستگاه های دولتی و احکام آن

318.                بررسی و احکام فقهی خسارت وارده از سوی عوامل دولت بر اموال شخصی

319.                بررسی فقهی  و حقوقی خسارت های مادی و معنوی رسانه ها بر جامعه و اشخاص

320.                بررسی فقهی امکان استفاده  دستگاه های دولتی از امکانات و منابع عمومی در زمینه های رفاهی و تفریحی کارکنان

321.                بررسی فقهی ایراد خسارت بر بیت المال

322.                ضمان ناشی از سوء مدیریت و رفتار مدیران و مجریان

323.                ضمان ماموران دولتی در قبال اموال تحت اختیار

324.                مسئولیت و ضمان ماموران و دستگاه های توقیف کننده اموال متهمان

325.                ضمان ماموران در خسارت های ناشی از کنترل آشوب ها و ماموریت های امنیتی

326.                مصادیق، شرایط و احکام خسارت های ناشی از انجام ماموریت

327.                ضمان ناشی از ضرب و شتم متهم

328.                ضمان ناشی از خطا و سهل انگاری ماموران دولتی

329.                ماهیت و احکام مقابله به مثل، مصادیق شخصی، ملی و فراملی

330.                بررسی فقهی ضمان ناشی از تاخیر در انجام و اعلام نظر کارشناسی

331.                ضمان ناشی از خدمات فنی مهندسی

332.                ضمان خسارات ناشی از استفاده از محصولات صنعتی و کشاورزی غیر استاندارد

333.                ضمان ناوگان حمل و نقل در برابر خسارت واراده به مسافر و بار

334.                انواع خسارت های ناشی از تصادفات و احکام آن از منظر فقه

335.                بررسی فقهی ضمان و خسارت مادی و معنوی ناشی از حوادث غیر مترقبه

336.                احکام ضمانت دین شرکت و شرکا

337.                ضمان متقابل کارگر و کارفرما

338.                بررسی فقهی مسئولیت های ناشی از دروغ

339.                بررسی مبانی فقهی پرداخت به اخذ خسارت تاخیر قراردادهای داخلی و خارجی

340.                تعاقب ایادی و ضمان شرعی در غصب

341.                بررسی فقهی خسارت عدم النفع

342.                مسئولیت ها و احکام ضمان پس از مرگ ضامن

343.                جبران خسارت مازاد بر دیه در آراء فقها

344.                ضمان ناشی از خطا در مشاوره به پزشک معالج

345.                حکم خسارت های ناشی از خطا در تشخیص دستگاه های پزشکی

346.                مصادیق، شرایط و احکام ضمان و عدم ضمان کادر درمانی

347.                ضمان داروساز در قبال عوارض ناشی از خطا در ساخت دارو

348.                حدود مسئولیت و ضمان بستگان و اطرافیان بیمار در اجازه و ممانعت اقدامات درمانی

349.                وظیفه کادر درمانی در قبال خودکشی بیمار

350.                صدور نظریه کارشناسی و حکم قضایی ناصواب و مسئولیت های ناشی از آن

ودیعه

351.                مصادیق و احکام خیانت در امانت

352.                شرایط و احکام امانت داری

353.                احکام بررسی بسته های پستی بدون اذن مالک

شرکت

354.                بررسی فقهی ادله لزوم یا جواز عقد شرکت ناظر به تحولات تجاری معاصر

355.                بررسی فقهی ماهیت و احکام شرکت های تجاری ناظر به تجارت جمهوری اسلامی

356.                ماهیت و احکام سهام شرکت ها و بنگاه ها ی اقتصادی

357.                تبیین فقهی و حقوقی ماهیت و احکام شرکت های تعاونی

358.                بررسی فقهی ضرورت رعایت منافع ملی در تعیین شرکت های تجاری

359.                بررسی فقهی و حقوقی قوانین و مقرررات عمومی حاکم بر شرکت های رسمی

360.                ماهیت و مصادیق جدید شریک و احکام آن

361.                احکام فقهی اوراق مشارکت

صلح

362.                بررسی فقهی و حقوقی ماهیت، مصادیق و احکام صلح در معاملات

363.                بررسی میزان امکان بهره گیری از صلح در مشروعیت بخشی معاملات بانکی

مضاربه

364.                ماهیت و احکام مضاربه و شروط ضمن عقد آن ناظر به تحولات تجاری معاصر

365.                موضوع شناسی و احکام مضاربه رایج در بازار

اجاره

366.                حقوق کار در اسلام

367.                مبانی و احکام فقهی کار و کارگر

368.                تبیین فقهی مبانی قانون کار جمهوری اسلامی ایران

369.                حقوق متقابل کارگر و کارفرما از دیدگاه فقه شیعه

370.                شرایط و حدود کارفرما بر کارکنان

371.                کار کودکا ن از دیدگاه فقه اسلامی

372.                بررسی فقهی اصول و قواعد حاکم بر کارگر و سازمان

373.                مسائل و احکام اجرت کارمندان

374.                حق طبابت و احکام آن

375.                بررسی فقهی قوانین و مقررات اضافه کاری در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران

376.                 تاثیر شرایط زمان و محل انجام کار در تعیین اجرت

377.                به کارگیری نیرو بدون اجرت

378.                بررسی فقهی ویژگی ها، مسائل و احکام محیط کار

379.                مصادیق و احکام اختلاف کارفرما و کارگر

380.                بررسی فقهی حکم استفاده از اوقات بیکاری در ساعت کار

381.                بررسی فقهی شرکت کارکنان در مراسم مذهبی در وقت کار

382.                اطاعت از مافوق؛ محدوده، آثار و احکام شرعی آن

383.                تعارض دستور مافوق با احکام شرعی

384.                حقوق و وظایف متقابل کارکنان و مدیران از منظر فقه

385.                بررسی فقهی آثار و احکام رعایت سلسله مراتب(نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی)

386.                حریم حقوقی و حقیقی کارکنان در نظام اداری؛ مبانی و احکام

387.                محدوده وظایف و اختیارات کارکنان

388.                انتقال اجباری کارکنان از منظر فقه

389.                بررسی فقهی قانون استخدام کشوری

390.                بررسی فقهی قوانین و مقررات استخدام در نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی

391.                 بررسی فقهی قوانین و مقررات گزینش در جمهوری اسلامی ایران

392.                بررسی فقهی احکام انتظامی سازمان ها علیه کارکنان

393.                حقوق و احکام فقهی ارباب رجوع

394.                ماهیت، شرایط و احکام اجاره به شر ط تملیک

395.                تاخیر در ارسال و تحویل مرسولات از منظر فقه

396.                حمل و نقل مسافر و مسائل فقهی آن

397.                موضوع شناسی، شرایط و احکام رحم اجاره

398.                بررسی فقهی سوء استفاده از عنوان و امکانات شغلی

399.                بررسی فقهی و حقوقی سرقفلی؛ ماهیت، مصادیق و احکام آن

400.                بررسی فقهی و اختیارات ماموران خرید

401.                اخلاق کار از منظر فقه

402.                کارمند، بیت المال و فقه

وکالت

403.                ماهیت، مصادیق و احکام وکالت حقوقی

404.                مشروعیت، آثار و احکام ضم وکیل

405.                ماهیت، اختیارات و احکام وکیل تسخیری

وقوف و صدقات

406.                بررسی فقهی و حقوقی ماهیت، موارد و احکام حبس و نسبت آن با وقف

407.                وقف منابع آبی، شرایط و احکام و آثار آن از منظر فقه

408.                وقف پول و اوراق بهادار و اسناد تجاری

409.                وقف قبرستان و احکام قبرستان موقوفه

410.                وقف مشاع و احکام و آثار آن

411.                شرایط و  احکام مجاز در موقوفات

412.                بررسی فقهی اختلافات و دعاوی عرضی وقفی و ملی

413.                حکم انتفاع غیر معارض با جهت و غرض واقف از موقوفه

414.                تغییر جهت و کاربری موقوفات

415.                تغییر در وقف نامه

416.                 ماهیت، مصادیق و احکام پذیره املاک وقفی

417.                آثار فرهنگی، اجتماعی صدقات از نگاه قرآن و حدیث

418.                مسئولیت جامعه اسلامی، (حکومت و مردم) در برابر حقوق ایتام و بی سرپرستان

419.                بررسی شیوه های جمع آوری صدقات ناظر به تحولات عصری

هبه

420.                احکام مهمانی ها و هدایای دستگاه های دولتی و عمومی

421.                مرگ مغزی، اهداء اعضاء و احکام آن

422.                اهداء اعضای اعدامیان و محکومین به قصاص

423.                اهداء نطفه و جنین و احکام آن

وصایا

424.                بررسی نسبت میان قوانین و مقررات آمره جمهوری اسلامی ایران و مشهورات

425.                تبیین فقهی و حقوقی مواد مربوط به وصیت در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

426.                وصایای واجب، بررسی و تحلیل مستندات فقهی

نکاح

427.                بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی

428.                فقه و انتخاب جنسیت توسط خنثی

429.                بررسی فقهی تکثیر تخمک های مولد چندقلویی

430.                بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین

431.                انتقال نطفه از میت به رحم زنده؛ آثار و احکام آن

432.                انتخاب همسر؛ شرایط، احکام، آداب

433.                مراسم ازدواج و ترحیم؛ آداب و احکام

434.                نکاح معاطاتی از دیدگاه فقه شیعه

435.                بررسی فقهی و حقوقی نقش اذن ولی در نکاح

436.                محرمیت؛ انواع، مصادیق، موجبات، شرایط و احکام

437.                بررسی فقهی شرایط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران

438.                بررسی تطبیقی ازدواج موقت از نگاه مذاهب اسلامی

439.                مطالعه تطبیقی نکاح موقت درفقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

440.                ادله مشروعیت تحدید استمتاع در نکاح موقت و تاثیر آن در سقوط شرط اذن ولی

441.                فلسفه تعدد زوجات و محدودیت آن

442.                ازدواج با غیر مسلمان و مخالف؛ بازخوانی ادله و احکام

443.                ازدواج با زناکار؛ صور و احکام آن

444.                مهریه در فقه امامیه؛ فلسفه، احکام و آداب

445.                مشروعیت تحدید مهریه از سوی قانون گذار

446.                فسخ نکاح؛ موجبات، نحوه احراز و احکام آن

447.                امکان سنجی گسترش موجبات فسخ نکاح و مصادیق آن

448.                حقوق متقابل زوجین در فقه امامیه

449.                ماموریت های شغلی و تزاحم آن با حقوق خانواده

450.                مطالعه تطبیقی تمکین در فقه و حقوق ایران

451.                مصادیق و احکام تمکین در حقوق زوجین

452.                احکام، حقوق و وظایف زوجین در فرض عدم ایفای تکالیف جنسی

453.                حقوق زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

454.                بررسی فقهی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان

455.                اشتغال بانوان در خارج از منزل و رابطه آن با حقوق شوهر

456.                فرزند متولد از رحم اجاره ای، آثار و احکام

457.                حضانت فرزند؛ شرایط و احکام آن

458.                حقوق فرزندان در فقه امامیه و حقوق ایران

459.                حقوق کودکان در فقه امامیه و حقوق ایران

460.                کودک آزاری و همسر آزاری از دیدگاه فقه و حقوق

461.                بررسی اجتهادی آیات و روایات تربیت فرزندان(مبانی، اصول و روش ها)

462.                تبیین فقهی طرح حمایت از خانواده

463.                حقوق والدین در فقه امامیه و حقوق ایران

464.                بررسی فقهی حقوق خویشاوندان

465.                شرایط و احکام فرزندخواندگی

466.                نفقه؛ انواع، شرایط و احکام

467.                آداب معاشرت در جامعه اسلامی با رویکرد به مسائل فقهی

468.                حدود و شرایط ارتباط زن و مرد در فعالیت های مشترک

469.                بررسی فقهی احکام روابط اجتماعی زنان

470.                شرایط و احکام ممیز در ابواب گوناگون فقه

471.                احکام روابط و تعاملات با نامحرم؛ رؤیت و نگاه، شنیدن صدا، تعامل و همکاری

472.                احکام و شرایط روابط مشروع دختر و پسر

473.                احکام و شرایط تماس بدنی مجاز با نامحرم

474.                ارتباط و همکاری زن و مرد در فعایت های هنری

475.                حضور زنان در مراکز علمی و اداری؛ شرایط و احکام

476.                بررسی فقهی موارد تزاحم احکام شرعی با تکالیف ضابطان قضایی در تعامل محرم و نامحرم

477.                موضوع شناسی و احکام نگاه

478.                نگاه به تصویر حرام ناظر به ضرورت ها

479.                تماشای فیلم محرک؛ شرایط و احکام

480.                حجاب و جایگاه آن در تحکیم خانواده و اجتماع

481.                خال کوبی و احکام آن در فقه امامیه

482.                پوشش و آرایش از منظر فقه

483.                موی مصنوعی و احکام آن

484.                احکام استعمال لوازم آرایشی

485.                احکام و حدود پوشش اسلامی در کشورهای غیراسلامی

486.                رقص از منظر فقه امامیه

487.                مصادیق و احکام کف زدن

488.                تشبه به کفار؛ ماهیت و مصادیق

سبق و رمایه

489.                ماهیت و احکام انواع مسابقات

490.                فقه و ورزش

491.                فقه و ورزش بانوان

492.                بررسی  فقهی بازی یارانه ای

493.                بررسی فقهی بازی شطرنج

494.                بررسی فقهی ماهیت و احکام بازی بیلیارد

495.                تفریحات سالم؛ مصادیق و احکام

فصل سوم: ایقاعات

طلاق

496.                طلاق صاحبان اختیار طلاق در فقه شیعه

497.                انواع وکالت دادن به زوجه در طلاق

498.                راهکارهای کاهش میزان طلاق

499.                بررسی فقهی عده زن فاقد رحم

جعاله

500.                مصادیق جدید جعاله و احکام آن

501.                بررسی و تحلیل فقهی جعاله در نظام بانکداری اسلامی

فصل چهارم: احکام

صید و ذباحه

502.                مصادیق، شرایط و احکام ذبح با ابزارهای جدید

503.                احکام ذباح اهل کتاب و مشرکان

504.                احکام ذبایح اهل کتاب و غیرمسلمان از دیدگاه مذاهب اسلامی

اطعمه و اشربه

505.                آداب شرعی خوردن و آشامیدن ناظر به تحولات عصری

506.                احکام خوراکی ها و نوشیدنی های وارداتی

507.                غذای حلال و احکام فقهی آن

508.                احکام فقهی آبزیان

509.                لقمه حرام؛ مصادیق و احکام و آثار آن

510.                مصادیق و احکام تولید، خرید، فروش و مصرف انواع مشروبات الکلی و الکل های صنعتی و سفید

511.                الکل تولید شده در فرایند تهیه مواد غذایی؛ موضوع شناسی و احکام فقهی

512.                اسکار و تخدیر؛ ماهیت، مصادیق جدید و احکام آن

513.                احکام مصرف مواد مخدر

514.                شرایط و احکام واردات محصولات غذایی

غصب

515.                مصادیق جدید غصب و احکام آن

516.                مصادیق و احکام غصب در اماکن و اموال عمومی و دولتی

517.                حریم خصوصی؛ ماهیت، مصادیق و احکام آن با رویکرد مطالعه تطبیقی فقه و حقوق بشر

518.                حکم شکستن حریم خصوصی ناشی از ضرورت

519.                مصادیق و احکام شنود و تجسس در وسایل ارتباطی (تلفن، رایانه، مکاتبات و ...)

520.                حکم فقهی شکستن فقل نرم افزارهای الکترونیکی

521.                حکم تصویربرداری بدون اجازه

522.                تقاص؛ مبانی فقهی، شرایط و احکام

523.                احکام و پیامدهای تصرف در اموال متهم

524.                ورود و تصرف در اماکن متصرفه

525.                ماهیت، مصادیق و احکام حق الماره

شفعه

526.                حق شفعه؛ مصادیق جدید و احکام آن

احیای اموات

527.                بررسی فقهی ابعاد مختلف محیط زیست با رویکرد ملی

528.                انواع زمین و احکام آن در فقه اسلامی

529.                احکام و شرایط احیای زمین های موات از دیدگاه فقه

530.                آب های استراتژیک و احکام آن

531.                دخل و تصرف دولت در طبیعت و منابع آبی از دیدگاه فقه

532.                بررسی احکام فقهی دریاها

533.                نظام بهره برداری و تملک منافع دریاها توسط بخش خصوصی

534.                منابع آبی و حاکمیت حکومت اسلامی؛ شرایط و احکام

535.                احکام برداشت غیرمجاز از منابع آبی

536.                حقابه، خرید و فروش و قیمت گذاری انواع آب ها توسط دولت از منظر فقه امامیه

537.                بررسی فقهی و حقوقی احکام و قوانین آبیاری و آبخیزداری و آبخوان داری

538.                انفال و مصادیق آن در حکومت اسلامی

539.                شرایط و احکام مالکیت و بهره برداری از انفال در عصر غیبت

540.                نقش تحولات عصری در مالکیت و مدیریت انفال

541.                انواع مشترکات در املاک و شرایط بهره برداری از آن

542.                بهره برداری از معادن در نظام اسلامی

543.                موضوع شناسی و احکام مالکیت و بهره برداری از هوا و فضا

لقطه

544.                مصادیق و احکام اموال مجهول المالک ناظر به شرایط عصری

ارث

545.                نقش زمان و مکان در تعیین ارث زن

546.                بررسی تطبیقی آراء و ادله ارث زوجه از زمین از منظر مذاهب اسلامی

547.                بررسی فقهی و حقوقی ارث زوجه از زمین

قضا

548.                منزلت اجتماعی قانون در جامعه ایران

549.                توسعه فضایی و تأمین حقوق و آزادی های شهروندان

550.                قضازدایی و حذف برخی عناوین جزایی

551.                ولایت قضایی؛ ماهیت، موجبات، اختیارات و احکام آن

552.                جایگاه عدالت در قضای اسلامی

553.                عدالت کیفری و شاخص های آن از دیدگاه اسلام

554.                ضمانت های اجرایی و راهکارهای تحقق عدالت قضایی در فقه امامیه

555.                جایگاه و نقش جرم شناسی و کیفرشناسی در نظام جزایی اسلام

556.                جرم و پیشگیری از آن در فقه امامیه

557.                پیشگیری از جرم از دیدگاه مذاهب اسلامی

558.                بررسی فقهی اقدامات تأمینی و تربیتی و تأثیر آن در کاهش جرایم

559.                طرح دعوا در محاکم کشورهای غیراسلامی در آرای فقها

560.                انصاف، نقش و تأثیر آن در نظام قضایی اسلام

561.                اختیارات حاکم اسلامی در مصادره اموال

562.                بررسی فقهی استرداد مجرمان

563.                بررسی فقهی قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران

564.                شرایط قاضی در فقه شیعه

565.                قاضی القضات؛ پیشینه تاریخی در فقه امامیه، وظایف و اختیارات و تطبیق با ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران

566.                بررسی تطبیقی شرایط قاضی در فقه و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

567.                شرط اجتهاد قاضی و بررسی فقهی اعتبار حکم قاضی غیرمجتهد در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

568.                بررسی فقهی اعتبار حکم قاضی مجتهد بر خلاف اجتهاد خود ناشی از الزامات قانونی

569.                قاضی تحکیم؛ شرایط و احکام ناظر به فقه و قوانین موضوعه

570.                بررسی فقهی اعتبار قضاوت شورایی و چگونگی و شرایط آن

571.                بررسی فقهی اعتبار اقدامات هیأت های حل اختلاف

572.                بررسی فقهی هیأت منصفه؛ چیستی، کارکرد، انواع، شرایط و احکام آن

573.                استقلال قاضی؛ حدود و احکام آن

574.                بررسی فقهی الزامات رسمی محدودکننده قاضی در نظام جمهوری اسلامی ایران

575.                مشاغل قضایی بانوان و احکام آن

576.                مطالعه تطبیقی آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران با دو کشور توسعه یافته و دو کشور اسلامی

577.                مطالعه تطبیقی آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران با دو کشور توسعه یافته و دو کشور اسلامی

578.                تبیین و تحلیل فقهی مبانی آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران

579.                تبیین و تحلیل فقهی مبانی آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران

580.                تدوین آیین دادرسی کیفری بر اساس منابع اسلامی

581.                تدوین آیین دادرسی مدنی بر اساس منابع اسلامی

582.                بررسی فقهی قانون اصلاح ماده «شمول مرور زمان» موضوع ماده 46 قانون دفاتر رسمی

583.                تخصصی کردن دادرسی و قضاوت؛ ضرورت، جواز یا عدم مشروعیت آن

584.                بررسی فقهی احضار و دستگیری بدون حکم قاضی

585.                تبیین وظایف و اختیارات دادستان از دیدگاه فقه امامیه

586.                بررسی امکان مطالبه هزینه های دادرسی از متهم پس از اثبات جرم

587.                تبانی با متهم در جریان دادرسی؛ موارد و احکام آن

588.                مرور زمان؛ ماهیت، موارد، آثار و احکام فقهی

589.                احکام ویژه بانوان در مراحل گوناگون دادرسی

590.                بررسی ادله اثبات دعوا در دعاوی کیفری از منظر فققه امامیه

591.                شاخص ها و احکام مدعی و منکر از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق معاصر

592.                حجیت شاهد و یمین در فقه و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

593.                حجیت قرائن، شواهد و امارات و سایر طرق تحصیل علم متعارف در امر قضا

594.                بررسی اعتبار علم قاضی، موارد، آثار و احکام آن

595.                بررسی فقهی و حقوقی اعتبار علم قاضی

596.                بررسی شیوه های اخذ اقرار و احکام آن

597.                اعتبار اقرار متهم در غیر دادگاه

598.                اعتراف کذب؛ نحوه احراز، احکام و آثار آن

599.                بررسی حکم فقهی اعتراف گیری از متهم در مراحل گوناگون دادرسی

600.                بررسی فقهی روش های بازجویی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

601.                بازجویی از افراد مطلع؛ احکام و آثار آن

602.                تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از منظر فقه

603.                اعتبار نظر کارشناس در بررسی و اثبات دعاوی

604.                اعتبار و حجیت گزارش مکتوب در مراحل دادرسی

605.                شرایط و ویژگی های گزارش مطلوب از منظر فقه

606.                بررسی فقهی موارد تعارض  سند رسمی با سایر ادله اثبات دعوا و احکام آن

607.                نگاهی دوباره به قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1351 از منظر فقه

608.                اعتبار و مشروعیت فقهی ابزارهای جدید کشف جرم

609.                بررسی فقهی حقوق مردم در تحقیقات امنیتی

610.                بررسی فقهی بهره گیری از دروغ و تهمت در کشف جرم

611.                مطالعه فقهی و حقوقی ضرب و شتم شهروندان و شکنجه متهمان

612.                حکم فقهی بازداشت موقت و موارد مجاز آن در زمان تحقیقات

613.                ضابطان قضائی؛ مصادیق، شرایط و احکام

614.                حقوق مامورین انتظامی و امنیتی در برابر بدرفتاری متهمان و ارباب رجوع

615.                حدود اختیارات مأمور در بازداشت متهم

616.                حقوق مجرم و خطاکار در فقه امامیه و طرق استیفای آن در نظام جمهوری اسلامی ایران

617.                حقوق متهم در فقه امامیه و طرق استیفای آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

618.                خطای قاضی؛ آثار و احکام آن

619.                بررسی فقهی استحقاق ذی نفع در احکام قضایی ناصواب در فرض علم ذی نفع

620.                ماهیت وکالت و حدود اختیارات وکیل مدافع از منظر فقه امامیه و حقوق جمهوری اسلامی ایران

621.                گذشت، عفو و تخفیف مجازات ناظر به حق خصوصی و عمومی

622.                عفو سایر مجازات های  محکوم قبل از اجرای کم

623.                بررسی فقهی و حقوقی جواز عفو حاکم نسبت به جنبه خصوصی جرایم

624.                عفوپذیری احکام مستند به علم قاضی

625.                ترخیص ها و تضییقات اقلیت های دینی در امور کیفری

626.                بررسی فقهی موارد کاربرد برائت در حوزه وظایف انتظامی و امنیتی

627.                مصادیق و احکام مستثنیات دین

628.                ارزیابی فقهی مقررات و رویه جمهوری اسلامی ایران در زمینه عدالت قاضی و شاهد

629.                شاخص ها و سطح عدالت معتبر مرجع تقلید، ولی فقیه، قاضی و شاهد

630.                هدیه به حقوق بگیران و نسبت آن با رشوه

شهادات

631.                شهادت دروغ؛ مصادیق و احکام

632.                بررسی فقهی و حقوقی شهادت زن

633.                صفات و شرایط شاهد در فقه امامیه

634.                حجیت قول و شهادت عدل واحد در موضوعات

635.                اعتبار شهادت از طریق نوشتار و رمز

636.                موارد، شرایط و احکام شهادت در ابواب گوناگون فقه

637.                بررسی احکام و آثار صدور گواهی خلاف واقع از منظر فقه

حدود و تعزیرات

638.                فلسفه انواع مجازات در اسلام

639.                فلسفه حدود؛ موضوعیت یا بازدارندگی

640.                اصل برائت در فقه جزایی اسلام

641.                تبیین فقهی قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران

642.                ارزیابی مبانی قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه

643.                مبانی فقهی تعزیرات حکومتی و بررسی تأثیر آن در کاهش جرایم

644.                بررسی فقهی مصالحه در امور کیفری و موارد آن

645.                بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت ناظر به پیامدهای کیفری آن

646.                اعتبار رشد در احکام جزایی از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

647.                پیامدهای اجتماعی زنا از منظر کتاب و سنت

648.                ماهیت، مصادیق و احکام همجنس گرایی

649.                بررسی امکان تأثیر عدم احصان در تخفیف حد لواط

650.                توهین به مقامات رسمی کشور؛ مفهوم شناسی، موارد و احکام

651.                اسکار، احکام و روش اثبات آن

652.                مصادیق جدید سرقت؛ موارد و احکام

653.                احکام فقهی خرید، فروش، سرقت و افشای اطلاعات محرمانه

654.                مصادیق جدید حرز و احکام آن

655.                کلاهبرداری؛ مفهوم شناسی، مصادیق و احکام فقهی آن

656.                موضوع شناسی و احکام پول شویی از منظر فقه

657.                بررسی ماهیت، مصادیق و احکام اختلاس

658.                محاربه و افساد فی الارض؛ چیستی، شاخص ها، موارد و احکام آن در فقه امامیه

659.                بررسی فقهی اخلال در امنیت روانی جامعه

660.                ارتداد؛ چیستی، موجبات، احکام و آثار آن

661.                بازشناسی موضوع ارتداد و احکام آن

662.                بررسی فقهی و حقوقی ارتداد با رویکرد به موازین بین المللی حقوق بشر

663.                سب المعصوم و احکام آن در فقه امامیه

664.                موارد و احکام مهدور الدم

665.                موضوع شناسی و احکام بدعت، سنت حسنه و نوآوری از منظر فقه

666.                بررسی فقه جرایم و مجازات های کودکان

667.                جرایم نوپدید؛ موارد و احکام

668.                تروریسم؛ ماهیت، انواع و احکام فقهی آن

669.                جرایم رایانه ای و احکام آن

670.                بررسی فقهی و حقوقی جرم سیاسی

671.                جرم سیاسی از نگاه فقه

672.                ماهیت، موارد، شرایط و احکام مجازات های بازدارنده

673.                خشونت در خانواده؛ مصادیق و احکام آن

674.                بررسی فقهی مجازات های جایگزین در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

675.                کیفرهای جدید؛ موارد و احکام

676.                تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی از منظر فقه

677.                بررسی فقهی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

678.                ارزیابی فقهی شیوه های برخورد با متخلفین از مقررات مالیاتی

679.                کار اجباری در نظام اسلامی از دیدگاه فقه

680.                بررسی فقهی جریمه و مجازات مالی

681.                امکان مجازات عامل فعل حرام فاقد عنوان مجرمانه در نصوص قانونی از منظر فقه

682.                اختیارات ولی فقیه در عفو یا تبدیل احکام قضایی

683.                جایگاه مصلحت در اجرا و تعطیلی حدود

684.                توبه؛ ماهیت، احکام و آثار آن از منظر فقه

685.                نقش توبه در سقوط و تخفیف مجازات و موارد آن

686.                بررسی فقهی تأخیر حکم حد و تعزیر در مورد دایه

687.                اختصاصات زنان در اجرای مجازات ها

688.                تأخیر در اجرای حکم؛ شرایط و احکام

689.                اجرای علنی حدود و تعزیرات ناظر به پیامدهای اجتماعی و بین الملل معاصر

690.                ارزیابی فقهی مجازات های جدید در نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختارها و ابزارها

691.                بررسی شیوه ها و ابزارهای اجرای حدود و قصاص از منظر فقه امامیه

692.                حکم فرار از حفیره در فرض صدور حکم رجم به استناد علم قاضی

693.                بی حس کردن عضو هنگام اجرای حد از دیدگاه فقها

694.                حکم فقهی پیوند عضو مجرم پس از اجرای حد

695.                حبس در فقه امامیه؛ موارد، آثار و احکام

696.                شرایط و ضوابط زندان و زندان بانی از منظر فقه ناظر به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

697.                حقوق و احکام زندانیان و محکومان قضایی

698.                ضرورت حفظ آبرو و شخصیت زندانی از منظر فقه

699.                عوارض ناشی از زندان؛ مصادیق، آثار و احکام

700.                مجازات زندانی مزاحم و حکم سخت گیری متصدیان زندان

قصاص

701.                انواع قتل و شاخص های هریک از آن ها در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

702.                قتل ترحمی (استرحامی)؛ ماهیت، اختیارات و احکام آن

703.                قسامه؛ موارد، شرایط و احکام آن در فقه امامیه و حقوق جمهوری اسلامی ایران

704.                نقش حاکم و ولی دم در اجرای قصاص

705.                تبدیل قصاص نفس به قصاص اعضا از دیدگاه فقه شیعه

706.                بررسی نظریه برابری زن و مرد در قصاص و دیه

707.                بررسی حکم منع صدور حکم قصاص به نفع غیرمسلمان علیه مسلمان با توجه به موازین حقوق بشری

708.                قتل عمد و آثار اجتماعی آن با رویکرد پیشگیرانه از منظر کتاب و سنت

709.                مسئولیت مباشر، سبب و سبب اقوی در وقوع جنایت و احکام آن

710.                نسبت میان سلسله مراتب در نیروهای مسلح و سبب اقوی در وقوع جنایت توسط زیردستان

دیات

711.                ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی؛ مجازات، خسارات مالی، ماهیت دوگانه

712.                بررسی فقهی تفاوت دیه زن و مرد ناظر به تحولات عصری

713.                بررسی فقهی میزان دیه اهل کتاب

714.                بررسی فقهی تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان ناظر به تحولات عصری

715.                دیه اعضای مقطوعه پیوند خورده

716.                دیه جنین؛ شرایط و احکام

717.                شناسایی اعضای فاقد دیه معین و نحوه تعیین آن (جناق سینه، بند انگشت و ...)

718.                فقه و پرداخت دیه کارگران طرح های عمرانی دولتی

719.                بررسی فقهی سوانح در حریم راه آهن

720.                دیه سوختگی؛ موارد، احکام و نحوه تعیین دیه

721.                بررسی فقهی قوانین بین المللی مربوط به دیه حوادث هوایی

722.                حکم توارد موجبات دیات

723.                موارد تأثیر و مشاکرت مجنی علیه در وقوع جنایت و تعیین سهم جانی از دیه (در جنایات عمدی و غیرعمدی)

724.                موارد عدم تعلق دیه بر ذمه جانی از منظر فقه

725.                ماهیت و احکام تغلیظ دیه در فقه اسلامی

726.                ارزش و خسارت زاید بر دیه؛ موارد و احکام

727.                حکم قاتل معسر پس از مصالحه اولیای دم بر زاید از دیه

728.                اصول، روش و مرجع تعیین درصد سهم شرکا در وقوع جنایت

729.                مبنای محاسبه دیه از دیدگاه فقه امامیه و امکان توسعه اجناس آن

730.                بررسی فقهی و حقوقی ابهامات و اختلافات کارشناسی در خصوص تشخیص دیه دعضا

731.                شیوه های پرداخت دیه در آرای فقها

732.                زمان استحقاق مجنی علیه نسبت به دیه (یوم الجنایه، یوم القضاء، یوم الاداء)

733.                تأثیر تغییر قیمت، تورم و تأخیر در پرداخت دیه در محاسبه آن

734.                بررسی فقهی پرداخت دیه و مازاد دیه از بیت المال

735.                بررسی امکان افزایش مبلغ دیه در صورت تسقیط

736.                عاقله؛ ماهیت، مسئولیت و احکام آن در فقه امامیه ناظر به قوانین جمهوری اسلامی ایران

737.                مطالعه تطبیقی ضمان عافله و تأسیس های حقوقی مشابه و معاصر

ملحقات احکام- فقه حکومتی

738.                نظام موضوعات فقه حکومتی

739.                فقه حکومتی؛ ماهیت، ساختار و کارکردها

740.                فقه حکومتی؛ رویکردها و پیامدها

741.                ماهیت، مبانی و شاخص های احکام حکومتی

742.                حکم حکومتی؛ مفهوم شناسی، گستره و آثار

743.                احکام حکومتی و نسبت آن با احکام اولیه و ثانویه

744.                تأثیر اختلال نظام و حرج نوعی در احکام حکومتی

745.                بررسی حکم موارد تعارض نظر کارشناسی و تخصصی دستگاه ها با احکام حکومتی

746.                بررسی فقهی تعارض احکام حکومتی با حقوق اشخاص

747.                امور حسبیه در فقه اسلامی؛ ماهیت، انواع، قلمرو و احکام

748.                مشروعیت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت از دیدگاه فقه

749.                مبانی مشروعیت دولت در حکومت اسلامی

750.                مفهوم دولت- ملت از منظر فقه

751.                تابعیت از منظر فقه اسلامی

752.                رابطه حکومت اسلامی و مردم سالاری دینی

753.                بررسی تطبیقی مبانی نظام مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی

754.                بررسی نسبت مفاهیم رعیت، مردم، ملت و شهروند در منابع اسلامی و حقوق معاصر

755.                بررسی وظایف و اختیارات دولت اسلامی از منطر فقه

756.                بررسی مبانی فقهی حدود و اختیارات دولت در وضع مقررات تحدیدی در عرصه تجارت

757.                بررسی فقهی امکان تحدید شرکای تجاری بر اساس شاخص های منافع ملی

758.                اختیارات دولت اسلامی در سیاست گذاری و وضع مقررات در زمینه تولید و توزیع کالا و خدمات

759.                قیمت گذاری کالا و خدمات توسط دولت از منظر فقه

760.                حکومت اسلامی و مصلحت

761.                تبیین فقهی حدود مصلحت نظام اسلامی

762.                مسئولیت حکومت در برابر آسیب دیدگان اجتماعی از منظر فقه

763.                بررسی فقهی میزان اختیارات مددکاران اجتماعی در حوزه های گوناگون

764.                ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با مردم سالاری دینی از منظر فقه

765.                تبیین جایگاه مسئله ولایت فقیه در هندسه علم فقه

766.                دموکراسی مشورتی از دیدگاه اسلام و رابطه آن با ولایت فقیه

767.                بررسی مبانی فقهی نظریه ولایت فقیه

768.                ولایت فقیه؛ مبادی، مسائل و ادله

769.                بررسی مبانی کلامی نظریه ولایت فقیه

770.                بررسی مبانی فقهی اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی

771.                بررسی مبانی فقهی شورای رهبری، شرایط و احکام

772.                اجتهاد و ولایت فقیه

773.                بررسی فقهی شرط اعلمیت در ولایت فقیه

774.                بررسی فقهی امکان تصدی منصب ولایت فقیه توسط زنان

775.                بررسی فقهی رابطه ولایت مطلقه فقیه و مجلس خبرگان

776.                بررسی فقهی اختیارات مجلس خبرگان در نظارت بر نهاد رهبری

777.                نسبت میان ولی فقیه در فقه امامیه و حاکم اسلامی در فقه عامه

778.                شئون فقیه حاکم از منظر فقه

779.                تعارض فتوای ولی فقیه با سایر مراجع

780.                تعارض قوانین حکومتی و فتاوای مراجع در حکومت اسلامی

781.                وظایف حاکم اسلامی در تنظیم و توزیع عدالت محور مناسبات و امکانات

782.                وظایف حاکم اسلامی در برابر مفاسد اجتماعی از منظر فقه

783.                وظایف اصلی حاکم اسلامی در استقرار نظام سلامت و بهداشت جامعه

784.                برسی فقهی اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزهای جغرافیای نظام اسلامی

785.                اعتبار حکم حاکم در ثبوت هلال

786.                خزانه؛ ماهیت و ارتباط آن با ولی فقیه و سایر قوا

787.                بازخوانی مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

788.                معیارها و شاخص های اسلامی بودن قوانین از دیدگاه فقه

789.                بررسی فقهی احکام اولیه و ثانویه و مقررات جمهوری اسلامی ایران

790.                بررسی فقهی رابطه ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا

791.                بررسی فقهی رابطه ولایت مطلقه فقیه و تحزب

792.                مشروعیت و احکام انتخابات از منظر فقه

793.                ماهیت شرعی و حقوقی نمایندگان در مجلس قانون گذاری

794.                مبانی فقهی اعتبار آرای عمومی و قلمرو آن

795.                نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی از منظر فقه

796.                بررسی فقهی قانون احزاب جمهوری اسلامی ایران

797.                بررسی فقهی جایگاه و حقوق احزاب در نظام اسلامی

798.                مبانی فقهی احزاب و نهادهای مدنی و قلمرو آن

799.                بررسی فقهی قوانین و مقررات محدودکننده فعالیت تشکل های مردم نهاد

800.                بررسی فقهی قوانین و مقررات استرداد مجرمین بین کشورها

801.                بررسی فقهی مظام جامع ساز و کارهای نظارتی بر قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران

802.                ابزارهای نظارت و کنترل قدرت از منظر فقه

803.                نظارت بازرسی از منظر فقه

804.                رعایت قوانین و مقررات دولتی از منظر فقه

805.                تخلف از قوانین و مقررات موضوعه از منظر فقه

806.                بررسی فقهی کنترل جمعیت و احکام آن

807.                ابعاد و آثار فقهی نظم و انضباط اجتماعی

808.                بررسی فقهی برخورد با فرق ضاله با رویکرد امنیت ملی

809.                احکام و مسائل فقهی نیروهای راهنمایی و رانندگی

810.                مسئولیت های جامعه اسلامی (حکومت و مردم) در برابر کودکان نامشروع

811.                حقوق معلولان و ناتوانان از منظر فقه

812.                بررسی مبانی فقهی اصل 45 قانون اساسی

813.                فقه و حکم سلب مالکیت خصوصی اشخاص ناظر به منافع عمومی

814.                حکم تصرفات دولت اسلامی در املاک خصوصی موقوفات

815.                بررسی فقهی تعارضات اقدامات عمرانی با حقوق مردم و محیط زیست

816.                بررسی فقهی تعارض مأموریت های امنیتی با حق الناس

817.                اجرا و اعمال حق ارتفاق دولت نسبت به اراضی و املاک شخصی از منظر فقه

818.                حقوق مردم در حکومت اسلامی از منظر منابع اسلامی

819.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت نیرو

820.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت کشاورزی

821.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت صنعت، معدن و تجارت

822.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت بهداشت و درمان

823.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت اقتصاد و دارایی

824.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و سازمان ثبت اسناد

825.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و شهرداری ها

826.                بررسی فقهی منابع درامدی شهرداری

827.                بررسی فقهی ضوابط و مقررات ساخت و سازهای شهری در شهرداری ها

828.                احکام فقهی مسکن و شهرسازی

829.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و نیروی انتظامی

830.                احکام و مسائل فقهی نیروی انتظامی

831.                احکام و مسائل فقهی و حقوقی پلیس زن

832.                اخلاق نیروهای انتظامی و امنیتی از منظر فقه

833.                بررسی فقهی شیوه های جاری تأمین امنیت در جاده ها توسط نیروی انتظامی

834.                تدوین نظام موضوعات حوزه فقه اطلاعات

835.                حفاظت اطلاعات؛ مشروعیت، حدود و ثغور و احکام فقهی آن

836.                احکام و مسائل فقهی نیروهای اطلاعاتی

837.                شیوه های جمع آوری اطلاعات در سیره نبوی و ائمه اطهار

838.                احکام و مسائل فقهی کارکنان ستاد مواد مخدر

839.                مناصب اجرایی زنان از منظر فقه

840.                بررسی جواز تصدی ریاست قوای سه گانه توسط زنان در جمهوری اسلامی ایران

ملحقات احکام- اجتهاد و تقلید

841.                مبانی و معرفت شناسی اجتهاد

842.                ماهیت و قلمرو تقلید در اسلام

843.                اقسام اجتهاد و ادله آن

844.                بررسی نظریه تجزی در اجتهاد

845.                اجتهاد در عصر حاضر

846.                بررسی فقهی حجیت فتوای شورایی و مدل ساختاری آن

847.                پیش نیازهای علمی و مهارتی اجتهاد در شرایط عصر حاضر

848.                شرط اعلمیت در مرجع تقلید و شاخص های آن

849.                مشروعیت و جواز افتا و مرجعیت تقلید بانوان

850.                اشتراط حلال زادگی در ابواب گوناگون فقه؛ احکام و آثار آن

851.                شرایط مرجع تقلید ناظر به تحولات عصری

852.                شرایط اجتهاد از منظر امام خمینی و مبانی فقهی آن

853.                بررسی نظریه جواز تبعیض در تقلید

854.                احتیاط؛ انواع و جایگاه آن در فقه امامیه

855.                ماهیت و شرایط عمل به احتیاط در مقابل اجتهاد و تقلید

856.                تغییر فتوای مجتهد و مسئله اجزا

ملحقات احکام- فقه مدیریت

857.                اصول و مبانی مدیریت از منظر فقه

858.                برنامه ریزی از منظر فقه

859.                استخراج و کشف قواعد مدیریت اسلامی از سیره ائمه و رویه فقها و دانشمندان اسلامی

860.                شایسته سالاری و مسئولیت های ناشی از به کارگیری غیراصلح از منظر فقه

861.                توسعه شهری و معماری اسلامی- با رویکرد فقهی

862.                طراحی شهری از منظر فقه

ملحقات احکام- فقه فرهنگ

863.                احصا و بررسی موارد تعارض فرهنگ بیگانه با فقه و ارائه راهبردهای اصلاحی

864.                تکالیف و حقوق مجریان فرهنگی و احکام آن از دیدگاه فقه

865.                احکام فقهی روابط بین الملل

866.                بازخوانی قواعد فقهی حاکم در مناسبات و روبط بین المللی

867.                بررسی قاعده نفی سبیل در نظام بین المللی

868.                تجارت بین المللی با رویکرد به قاعده نفی سبیل

869.                اصول حاکم بر روابط حکومت اسلامی با سایر دولت ها از دیدگاه فقه

870.                اصول سیاست خارجی در نظام سیاسی اسلام

871.                اصل همزیستی مسالمت آمیز در اسلام

872.                بررسی فقهی اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها ناظر به تکالیف تبلیغی

873.                مسئولیت متقابل شیعیان سایر کشورها و نظام اسلامی از منظر فقه و حقوق بین الملل

874.                بررسی فقهی تعاملات خارجی دولت اسلامی در حوزه حقوق

875.                بررسی فقهی تعاملات خارجی دولت اسلامی در حوزه فرهنگ

876.                بررسی فقهی تعاملات خارجی دولت اسلامی در حوزه سیاست

877.                بررسی فقهی تعاملات خارجی دولت اسلامی در حوزه اقتصاد

878.                تعامل و گفتگوی دولت اسلامی با ادیان و مذاهب

879.                بررسی فقهی پایبندی به تعهدات و قراردادهای بین المللی

880.                بررسی فقهی معاهدات بین المللی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد

881.                عضویت در سازمان های بین المللی از منظر فقه

882.                عضویت در سازمان های بین المللی از منظر فقه

883.                سیاست های راهبردی دولت اسلامی در برابر دشمنان از منظر فقه

ملحقات احکام- حقوق و روابط بین الملل

884.                وظایف حاکم اسلامی در برابر دشمنان از منظر فقه

885.                بررسی فقهی و حقوقی اینترپل

886.                اخلاق در روابط بین المللی از منظر فقه

887.                حقوق دریاها از منظر فقه امامیه

888.                موافقت نامه حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی از دیدگاه فقه شیعه

889.                بررسی و تحلیل اصول شفافیت و عدم تبعیض در سازمان جهانی تجارت از دیدگاه فقه امامیه

ملحقات احکام- حقوق بشر

890.                مبانی و اصول حقوق بشر از منظر فقه اسلامی

891.                تبیین فقهی اعلامیه جهانی حقوق بشر

892.                حقوق شهروندی از منظر فقه

893.                بررسی تطبیقی حقوق شهروندی و حق الناس از منظر فقه

894.                ترخیص ها و تضییقات اقلیت های دینی در امور شهروندی

895.                احکام و شرایط جزیه در اسلام ناظر به تحولات حقوق بشری

896.                بررسی فقهی الحاق دولت اسلامی به کنوانسیون منع شکنجه

897.                مطالعه تطبیقی حقوق زنان از دیدگاه اسلام و غرب

898.                حقوق زن در اسلام

899.                بررسی فقهی حقوق زنان ناظر به مبانی فمینیسم

900.                مطالعه تطبیقی تمکین در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی در زمینه حقوق زنان

901.                مرزبندی اعتراضات خیابانی با محاربین و بررسی احکام فقهی و حقو.قی آن

902.                مبانی فقهی آزادی بیان، حدود و شرایط آن از منظر فقه

903.                بررسی فقهی حقوق مخالفان سیاسی و سازوکارهای تضمین و استیفای آن در نظام اسلامی

904.                حقوق اقلیت های دینی در فقه اسلامی

905.                حقوق اقلیت های مذهبی در فقه امامیه

906.                حقوق بیگانگان در فقه اسلامی

907.                حقوق پناهندگان در فقه اسلامی

908.                حقوق فرهنگی؛ ماهیت، مصادیق و احکام

ملحقات احکام- محیط زیست

909.                فقه و محیط زیست با رویکرد تدوین نظام موضوعات

910.                بررسی فقهی ابعاد مختلف محیط زیست با رویکرد ملی

911.                آلودگی های زیست محیطی و احکام فقهی آن

912.                تعهدات دولت ها و اشخاص در زمینه حفظ محیط زیست از منظر فقه

913.                حقوق حیوانات و احکام فقهی آن

914.                حفظ منابع آب و آبزیان در فقه

915.                بررسی فقهی مسئولیت های ناشی از آلوده سازی آب های سطحی و زیرزمینی

916.                فقه و خاک

917.                تخریب جنگل ها و مراتع و احکام فقهی آن

918.                رابطه انسان و طبیعت از منظر فقه

ملحقات احکام- فقه پزشکی

919.                تنظیم خانواده از دیدگاه فقه امامیه

920.                فقه و طب سنتی

921.                مصادیق و احکام فقهی درمان اجباری

922.                احکام فقهی آزمایش های پزشکی

923.                آزمایش های پزشکی و علمی بر حیوانات از دیدگاه فقه

924.                احکام فقهی داروسازی و داروخانه

925.                حکم فقهی درمان و تهیه دارو از حیوانات حرام گوشت

926.                شبیه سازی انسان؛ شرایط و احکام

927.                روش نوین باروری از دیدگاه فقه شیعه

928.                بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی

929.                بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

930.                فقه و انتخاب جنسیت خنثی با عمل جراحی

931.                بررسی فقهی تکثیر تخمک های مولد چندقلویی

932.                انتقال نطفه از میت به رحم زنده؛ آثار و احکام آن

933.                فقه مهندسی ژنتیک

934.                تولید اعضای انسان و حیوان از طریق کشت سلول های بنیادی؛ مبانی و احکام آن

935.                شرایط و احکام فقهی تشریح

936.                بررسی ابعاد فقهی حقوق بیمار

937.                برداشتن رحم و احکام فقهی بانوان فاقد رحم

938.                جراحی پلاستیک از دیدگاه فقه شیعه

939.                کاشت مو و احکام آن در فقه شیعه

940.                بررسی فقهی شرط اذن بیمار یا ولی در معالجات پزشکی

941.                حریم خصوصی بیماران؛ مصادیق و احکام آن در فقه امامیه

942.                ایدز و احکام فقهی آن

943.                احکام پیوند اعضاء

944.                مرگ مغزی و احکام آن

945.                حدود مشروع معاینات و درمان پزشک نامحرم

946.                امداد و نجات غیرمسلمان؛ شرایط و احکام

947.                تکنولوژی های جدید طبی و احکام آن

948.                بررسی فقهی توصیه های پزشکی بازدارنده از ازدواج و بارداری

ملحقات احکام- فقه تعلیم و تربیت

949.                تدوین نظام موضوعات حوزه فقه تعلیم و تربیت

950.                تعلیم؛ طبقاتی یا همگانی

951.                تحلیل انواع علوم و مهارت ها از منظر فقه ناظر به تحولات عصری

952.                آداب تعلیم و تربیت

953.                بررسی فقهی حکم تحصیل در مراکز آموزشی ادیان و مذاهب مخالف

954.                اخلاق تعلیم و تربیت از منظر فقه

955.                تعلیم و تربیت کودکان بی سرپرست؛ مسئولیت حکومت و جامعه، شیوه ها و احکام

956.                بررسی فقهی تعلیم و تربیت پلیس از دوره آموزش عموومی با رویکرد فقه تربیتی

ملحقات احکام- فقه رسانه

957.                نظام موضوعات فقهی رسانه ملی

958.                بررسی فقهی رسانه های ارتباطی

959.                بررسی فقهی و حقوقی خسارت های مادی و معنوی رسانه ها بر جامعه و اشخاص

960.                احکام فقهی مدیریت رسانه های جمعی

961.                رسانه های دیداری؛ حقوق و تکالیف مردم از منظر فقه

962.                فقه تلویزیون

963.                فقه سینما و تئاتر

964.                مبانی و احکام فقهی برنا مه های تفریحی، سرگرم کننده و شاد در رسانه های جمعی

965.                مبانی و احکام فقهی خبر و اطلاع رسانی

966.                احکام فقهی مطبوعات

967.                بررسی فقهی مبانی قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران

968.                رسانه های مکتوب؛ حقوق و تکالیف مردم از دیدگاه فقه

969.                احکام فقهی اینترنت

970.                فقه و فناوری اطلاعات

971.                بررسی فقهی تدوین گزارش و اطلاع رسانی از مفاسد با رویکرد به اصل حرمت اشاعه فحشا

972.                احکام فقهی آگهی های بازرگانی در رسانه های جمعی

973.                فقه هنر

974.                زن و هنرهای نمایشی از منظر فقه

975.                گریم و تغییر چهره زنان و مردان و مسائل فقهی آن

976.                تصویرسازی انبیاء و معصومین در رسانه از منظر فقه

977.                تصویرسازی ماوراءالطبیعه در رسانه از منظر فقه

978.                آموزش موسیقی و فقه

فصل پنجم: قواعد فقهی

قواعد فقهی

979.                قاعده کرامت؛ ماهیت، مستندات و کاربردهای آن در فقه

980.                قاعده نفی سبیل ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی

981.                قاعده اختلال نظام؛ ماهیت، مستندات و کارکردهای آن در فقه با رویکرد فقهی

982.                قاعده برائت

983.                قاعده تسهیل «الاسلام شریعة سمحة سهلة»

984.                قاعده اعانت بر اثم

985.                قاعده لاضرر با رویکرد فقه حکومتی

986.                قاعده لاضرر و احکام اولیه

987.                قاعده لاحرج با رویکرد فقه حکومتی

988.                قرعه در فقه اسلامی؛ موارد کاربرد و شیوه اجرای آن

989.                قاعده تسامح در ادله سنن

990.                قاعده تجاوز و فراغ

991.                قاعده لاتعاد

992.                قاعده من ادرک

993.                قاعده امکان در حیض

994.                قاعده حیلوله

995.                قاعده الوقوف حسب ما یوقف اهلها

996.                قاعده لزوم در معاملات

997.                قاعده المومنون عند شروطهم با رویکرد فقه حکومتی

998.                قاعده سلطنت با رویکرد فقه حکومتی

999.                قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

1000.           قاعدع اتلاف

1001.           قاعده الضمان علی من لا خیار له

1002.           قاعده غنم و غرم

1003.           قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق

1004.           قاعذه فراش

1005.           قاعده من ملک

1006.           قاعده ید

1007.           قاعده درء

1008.           قاعده التعزیر دون الحدود و مصادیق آن در هر یک از حدود

1009.           قاعده تسبیب

1010.           قاعده لاقصاص

1011.           قاعده لاقود

1012.           قاعده جب ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی

1013.           قاعده غرور ناظر به تحولات عصری

1014.           قاعده الصحه ناظر به تحولات عصری

1015.           قاعده عدم ضمان امین

1016.           قاعده اشتراک ناظر به تحولات عصری

1017.           قاعده اقرار

1018.           قاعده الزام ناظر به تحولات عصری

1019.           قاعده ضرورت رعایت مصلحت مولی علیه در اعمال ولایت

1020.           بررسی قاعده تغییر احکام به تغییر عادت و زمان

1021.           قاعده علل الشرایع معرفات ام علل حقیقیه

1022.           قاعده اقدام

1023.           قاعده تقدم حق الناس بر حق الله

1024.           قاعده حجیت سوق مسلمین ناظر به تحولات عصری

1025.           بررسی قاعده عدم شرطیة البلوغ فی الاحکام الوضعیة

1026.           قاعده صلح ناظر به تحولات عصری

1027.           قاعده تقیه ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی

1028.           قاعده حیات ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی

1029.           قاعده من سبق ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی

1030.           قاعده طهارت ناظر به تحولات عصری

1031.           بررسی قاعده الاصل فی کل معصیة ان تکون کبیرة

فصل ششم: فلسفه فقه

فلسفه فقه

1032.           فلسفه فقه؛ ماهیت، قلمرو و کارکردها

1033.           باز تعریف دانش فقه

1034.           بازخوانی ساختار دانش فقه ناظر به اقتضائات معاصر

1035.           مکاتب فقهی در دوره های گذشته

1036.           جریان شناسی اجتهاد در حوزه های علمیه شیعی در دوران معاصر

1037.           عوامل اختلاف فتوای فقها

1038.           فتوای شاذ؛ موضوع شناسی و اعتبارسنجی

1039.           تفاوت فتوا و حکم از دیدگاه فقه شیعه

1040.           منزلت اجتماعی فقه و در نظام اجتماعی و سیاسی ایران

1041.           بررسی امکان نسخ در احکام شرعی در عصر غیبت

1042.           تأثیر ساختارهای گوناگون دانش فقه در جایگاه، روش شناسی و توسعه آن

1043.           روش شناسی استنادات ائمه اطهار به آیات قرآن در نظام تبیین احکام فقهی

1044.           بررسی تطبیقی روش استنباط فقهی امامیه با روش شناسی دانش های مشابه

1045.           بررسی و ارزیابی روش و شیوه پژوهش فقهی

1046.           مقایسه روش شناسی دانش فقه با سایر علوم اسلامی

1047.           بررسی امکان کاربرد روش استنباط فقهی در سایر دانش های اسلامی

1048.           روش شناسی استنباط فقهی ... (شیخ طوسی، علامه حلی، صاحب جواهر، آیت الله بروجردی، ...)

1049.           میان رشته های مرتبط با دانش فقه

1050.           رابطه علم فقه با سایر علوم

1051.           معرفی دانش فقه با رویکرد امکان تعامل آن با دانش های متناظر در نظام علم جهانی

1052.           بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش علوم انسانی

1053.           نسبت میان دانش فقه و علم اخلاق و جایگاه هریک از آنها در دانش دیگر

1054.           بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش علوم پایه

1055.           بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش فنی و مهندسی

1056.           بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش زیست و پزشکی

1057.           بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش کشاورزی

1058.           ارزیابی جایگاه و میزان استناد به قرآن در دانش فقه

1059.           ارزیابی جایگاه و میزان استناد به سیره عملی در دانش فقه

1060.           جایگاه و نقش عقل در استنباط فقهی از دیدگاه مذاهب اسلامی

1061.           ارزیابی جایگاه و میزان استناد به عقل در دانش فقه

1062.           ارزیابی جایگاه و میزان استناد به سیره عقلائی در دانش فقه

1063.           حجیت و اعتبار سیره عقلائیه مستحدثه، مستندات و پیامدها

1064.           بررسی امکان تحقق، حجیت و اعتبار سیر مستحدثه، مستندات و پیامدها

1065.           بررسی نقش عرف در استنباط احکام

1066.           مصالح مرسله از منظر فقه شیعه

1067.           ماهیت، مصادیق و احکام مصالح عمومی و مرجع تشخیص آن

1068.           حکم تزاحم مصلحت فرد و جامعه در مقام استنباط فقهی

1069.           جایگاه مصلحت در فقه امامیه

1070.           مصلحت و نقش آن در احکام ثانویه

1071.           نقش ضرورت در صدور احکام ثانویه

1072.           احکام ثانویه در عصر غیبت

1073.           بررسی اعتبار تبیین و تحلیل فرعی، عقلی، عقلائی ادله احکام

1074.           جایگاه قواعد فقهی در استنباط احکام شرعی

1075.           نقش و تأثیر دانش منطق در استنباط احکام فقهی در ابواب گوناگون

1076.           بررسی امکان و ضرورت بهره گیری از منطق جدید در دانش فقه

1077.           بررسی نظریه مقاصدالشریعه و نقش آن در استنباط احکام شرعی

1078.           ملاکات احکام فقهی؛ ماهیت، انواع و چگونگی استناد به آن در استنباط احکام

1079.           راهکارهای کشف فلسفه احکام و نقش آن در استنباط احکام فقهی

1080.           جایگاه عدالت در استنباط احکام

1081.           نقش زمان و مکان در استنباط احکام

1082.           نقش علوم جدید در تشخیص موضوع و حکم

1083.           جایگاه و چگونگی موضوع شناسی در استنباط فقهی

1084.           فطرت و فقه

1085.           جایگاه و سهم تربیت در غایات دانش فقه

1086.           نقش و تأثیر دانش فقه در نظام تربیتی

1087.           بررسی میزان تأثیر رویکرد تربیتی به قرآن و سنت در استنباط احکام فقهی

1088.           بررسی تدوین رساله های عملیه مراجع با رویکرد تربیتی

1089.           نقش فقه و راهکارهای اجرایی آن در گسترش هنجارهای اخلاقی در حوزه فردی و اجتماعی

1090.           بررسی نظریه خطابات قانونیه و تأثیر آن در استنباط احکام شرعی

1091.           بررسی تأثیر رویکرد قانونی و حقوقی در استنباط فقهی

1092.           فقه و نظام جنسیتی

1093.           بررسی احکام ترخیص ها و تخفیف های زنان در ابواب فقه

1094.           مبادی تصدیقیه فقه؛ ماهیت و نظام موضوعات

1095.           بررسی پیامدهای تربیتی احکام فقهی در حوزه عبادات

1096.           اختلاف احکام فقهی زن و مرد در حوزه عبادات؛ مصادیق و علل

1097.           کارکردهای فرهنگی و اجتماعی نماز جمعه

1098.           کارکردهای ارتباطی نماز جمعه

1099.           ائمه جمعه و عرصه های فراملی

1100.           آسیب شناسی نماز جمعه

1101.           فلسفه خمس با استناد به منابع فقه اسلامی

1102.           آثار فرهنگی، اجتماعی صدقات از نگاه قرآن و حدیث

1103.           بررسی مصادیق و احکام برائت از مشرکان با رویکرد به فلسفه حج

1104.           مبانی صلح و جنگ در اسلام

1105.           نقش امر به معروف و نهی از منکر در رفع مفاسد اجتماعی

1106.           آسیب شناسی اجرای امر به معروف و نهی از منکر

1107.           ماهیت و شاخص های احکام تأسیسی و امضایی

1108.           بررسی پیامدهای تربیتی احکام فقهی در حوزه معاملات

1109.           بررسی پیامدهای تربیتی احکام فقهی در حوزه احکام

1110.           بدعت های خلفا در احکام شرعی

1111.           اختلاف احکام فقهی زن و مرد در حوزه حدود و دیات؛ مصایق و علل

1112.           آثار تربیتی و اجتماعی شرب خمر

1113.           اصول و قواعد فقه سیاسی شیعه

1114.  اصول و قواعد فقه سیاسی اهل سنت   

 

تایید اساتید کارگروه فقه و اصول:v

 

فصل اول: عبادات

طهارت    

1.  نظافت؛ مصادیق و احکام آن

2.  بررسی احکام فقهی و حقوقی باران مصنوعی

3.  احکام بازیافت فاضلاب

4.  استحاله؛ مصادیق مستحدثه و احکام آن

5.  مطالعه تطبیقی وضو، شرایط و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی

6.  ماهیت، شرایط و احکام یائسگی

7.  مصادیق و احکام جابجایی و نبش قبر

8.  بررسی جامع به کارگیری سگ در مأموریت ها

9.  بررسی تطبیقی حکم طهارت و نجاست غیرمسلمان از دیدگاه مذاهب اسلامی

10.                     تزریق خون کافر، نامحرم و احکام آن

11.                     احکام روابط اجتماعی و تعامل با کفار

12.                     بررسی فقهی پی آمدهای مهاجرت به کشورهای غیراسلامی

13.                     ماهیت و حکم فقهی صائبین

14.                     احکام ورود غیرمسلمان به اماکن مذهبی

15.                     تنجیس متنجس؛ ماهیت و احکام

صلات

16.                     معیار فجر در لیالی مقمره

17.                     مغرب شرعی با رویکرد فقه مقارن

18.                     احکام نماز و روزه در قطب، فضا و مناطق جغرافیایی خاص

19.                     حکم تعیین جهت قبله با ابزارهای جدید

20.                     بررسی تطبیقی احکام نماز جماعت استداره ای در مسجدالحرام از دیدگاه مذاهب اسلامی

21.                     موضوع شناسی و احکام خنثی از منظر فقه

22.                     موضوع شناسی و احکام مسائل مستحدثه لباس مشکوک

23.                     حکم تقدم زن بر مرد در نماز از نگاه مذاهب اسلامی

24.                     جایگاه مسجد در نظام حکومتی اسلام

25.                     بررسی احکام فقهی تولیت و مدیریت مساجد

26.                     احکام ومسائل مستحدثه مسجد

27.                     احکام مشاهد مشرفه

28.                     مطالعه تطبیقی «مایصح السجود علیه» از دیدگاه مذاهب اسلامی

29.                     حکم شهادت ثالثه در اذان و اقامه

30.                     بررسی تطبیقی احکام و شرایط نماز جماعت در مذاهب اسلامی

31.                     چیستی و شاخص های عدالت در ابواب گوناگون فقه

32.                     حکم اقتدا به غیرمذهب (شیعه به مخالف و مخالف به امامی) از دیدگاه فریقین

33.                     تقیه؛ اقسام، شرایط و احکام آن

34.                     تقیه مداراتی و تعامل با عامه در فقه امامیه

35.                     بررسی احکام و مصادیق تقیه در ابواب گوناگون فقه

36.                     نماز جمعه؛ احکام و آداب فقهی آن

37.                     احکام فقهی نماز جمعه در حکومت اسلامی

38.                     حکم نماز جمعه در حکومت طاغوت

39.                     وقت شرعی ایراد خطبه ها و نماز جمعه

40.                     ماهیت، احکام و شرایط خطبه نماز جمعه

41.                     حکم نماز جمعه بانوان

42.                     ماهیت و مصادیق سفر حرام و احکام نماز و روزه در آن

43.                     مطالعه تطبیقی احکام مسافر از دیدگاه مذاهب اسلامی

44.                     بازخوانی ادله و احکام مسافر ناظر به تحولات عصری

45.                     شاخص های بلاد کبیره و احکام نماز و روزه در آن

46.                     فلسفه نماز (نمازهای یومیه، آیات، جمعه، قصر و نماز خوف)

47.                     احکام نماز در شرایط خاص

48.                     احکام اخذ اجرت در واجبات و عبادات

49.                     بررسی فقهی جامع عبادات کودکان با اهتمام به آثار تربیتی

50.                     سنجش میان تمییز، بلوغ و رشد

51.                     ماهیت، شرایط و آثار فقهی بلوغ و رشد

زکات

52.                     رابطه وجوهات شرعی با مالیات در دولت اسلامی

53.                     موارد وجوب و مصرف زکات در دولت اسلامی

خمس

54.                     شرایط وجوب خمس در مصادیق گوناگون

55.                     بررسی تطبیقی خمس از دیدگاه مذاهب اسلامی

56.                     حکم خمس در مصادیق جدید سرمایه گذاری

57.                     حکم خمس در مصادیق جدید پس انداز

58.                     خمس رأس المال

59.                     تأثیر ارتفاع قیمة سوقیه در احکام خمس

60.                     خمس قرض ضمن عقد اجاره؛ تحلیل موضوع و تبیین حکم فقهی

61.                     خمس اموال عمومی

62.                     ماهیت و مصادیق مؤونه در احکام خمس

63.                     چیستی و مصادیق شأن اجتماعی در ابواب گوناگون فقه

64.                     مرجع شرعی اخذ، مصرف و توزیع خمس در عصر غیبت

65.                     شرایط سیادت و احکام سادات در فقه شیعه

66.                     بررسی صور جدید مصرف خمس و حکم فقهی آن

67.                     چیستی، مصادیق و احکام بیت المال

68.                     رد مظالم؛ مصادیق و آثار اجتماعی

69.                     نقش زمان و مکان در تحول موضوعات و تغییر احکام فقهی خمس

صوم

70.                     بررسی موضوعی طرق رؤیت هلال و احکام و آثار آن

71.                     اعتبار حکم حاکم در ثبوت هلال

72.                     مصادیق روزه ضروری، شاخص ها و طرق کشف آن

73.                     حکم روزه مشاغل سخت

74.                     بررسی تطبیقی مفطرات روزه از دیدگاه مذاهب اسلامی

75.                     شرایط تحقق تظاهر به روزه خواری و احکام آن

حج

76.                     مسائل و مصادیق جدید شرایط استطاعت در حج و احکام آن

77.                     شرطیت استطاعت علمی و هوشیاری در وجوب حج

78.                     جواز احرام در محازی سماوی میقات در فقه اسلامی

79.                     حدود حرم، مسجد الحرام، مسعی و مطاف

80.                     حکم تغییر مقام ابراهیم؛ آرا و ادله

81.                     موضوع شناسی و احکام استظلال از دیدگاه فقه امامیه و عامه

82.                     اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در امور حج

83.                     بررسی حدود مطاف و مسعی (عرض و ارتفاع) با رویکرد فقهی، جغرافیایی و تحولات تاریخی

84.                     احکام رمی جمرات ناظر به تغییرات جدید

85.                     احکام ذبح و حدود و ثغور منی در آرای فقها

86.                     احکام پزشکی حج

 

جهاد

87.                     اصالت صلح یا جنگ در اسلام

88.                     شرایط و احکام جنگ و صلح

89.                     بررسی جامع اصول و قواعد جهاد در عصر حضور امام (ع) با رویکرد تاریخی

90.                     بررسی مصادیق و احکام جهاد ابتدایی ناظر به تحولات عصری

91.                     ماهیت و مصادیق دشمن در شرایط عصری و احکام آن

92.                     قلمرو مصادیق دفاع در عصر حاضر و احکام آنها

93.                     دفاع مشروع،  شرایط و احکام و آثار آن

94.                     مطالعه تطبیقی دفاع مشروع در فقه و حقوق بین المللی

95.                     دفاع از مسلمانان دیگر کشورها در فقه امامیه با رویکرد به مناسبات بین الملل

96.                     مصادیق و احکام دفاع از مظلومان در زمینه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و ...

97.                     دفاع از مظلومان دیگر کشورها در فقه امامیه با رویکرد به مناسبات بین المللی

98.                     یاری گرفتن از کفار از منظر فقه امامیه

99.                     احکام تعامل دولت اسلامی با دولت های کفر

100.                دارالاسلام، دارالکفر و دارالکرب، ملاکات و احکام

101.                مصادیق جهاد زنان با توجه به تحولات عصری و احکام آن

102.                آموزش نظامی زنان

103.                بررسی فقهی جنگ روانی، ماهیت، مصادیق و احکام آن

104.                سلاح کشتار جمعی، ساخت، فروش و به کارگیری از دیدگاه فقه شیعه

105.                جاسوسی و تجسس از منظر فقه

106.                اهل ذمه، مصادیق و احکام آن

107.                حقوق متقابل اهل ذمه و دولت اسلامی

108.                تبیین فقهی جزیه، حدود و شرایط آن ناظر به شرایط عصری و تشکیل نظام اسلامی

109.                ترخیص ها و تضییقات اقلیت های دینی در امور مدنی

110.                بررسی فقهی و حقوقی احکام اسیران جنگی

111.                استرقاق کفار در شرایط عصری

112.                حکم خودکشی قبل از اسارت

امر به معروف و نهی از منکر

113.                ماهیت و شرایط امر به معروف و نهی از منکر

114.                مصادیق و احکام و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر

115.                راهکارهای فقهی برخورد و اصلاح ناهنجاری های اجتماعی با رویکرد به امر به معروف و نهی از منکر

116.                مصادیق و احکام امر به معروف و نهی از منکر ناظر بر عملکرد مقامات و دستگاه های رسمی

117.                سازوکارهای جمعی امر به معروف و نهی از منکر در کنترل قدرت سیاسی

118.                بررسی فقهی ارتکاب حرام در شرایط اضطرار، ضرورت و اکراه ناظر بر شرایط معاصر

119.                احکام فقهی حضور اجباری، اضطراری و اکراهی در محیط نامطلوب

120.                خودکشی، احکام و آثار آن از منظر فقه

121.                شناسایی مصادیق منکرات مأمورین انتظامی و تبیین فقهی آن

122.                شرایط و احکام لعن در فقه اسلامی

123.                بررسی استعلام از فعل حرام در مقام مشاوره و درمان

124.                تعظیم شعائر؛ مصادیق و احکام آن در فقه امامیه

125.                وفای به عهد، ماهیت، احکام و آثار آن از منظر فقه امامیه

126.                عزاداری از منظر فقه، شیوه و شرایط و احکام

127.                مدیحه سرایی از منظر فقه

128.                حقوق همسایگان از دیدگاه فقه

129.                شادی و نشاط فردی و اجتماعی از دیدگاه فقه

130.                گناهان کبیره و آثار فقهی آن

131.                بررسی فقهی یأس از رحمت خدا

132.                بررسی فقهی اسراف و صرفه جویی، ماهیت و مصادیق و احکام

133.                مصادیق و احکام اسراف در آب کشاورزی

134.                غیبت، مصادیق و احکام تکلیفی و وضعی آن از منظر فقه

135.                طبقه بندی انواع دروغ و احکام فقهی آن

136.                بررسی فقهی مسئولیت های ناشی از دروغ

137.                توهین، مصادیق و احکام تکلیفی و وضعی آن در فقه

138.                نهی از منکر بدحجابان با رویکرد فقهی، تربیتی و روانشناسی

139.                تراشیدن صورت از منظر فقه اسلامی

140.                لهو و لعب و تفریحات ناسالم از دیدگاه فقه؛ ماهیت، مصادیق و احکام

نذر و قسم

141.                 شرایط صحت نذر و قسم

142.                سوگند دروغ در ابواب گوناگون فقه و احکام آن

ملحقات عبادات

143.                 معنویت گرایی؛ چیستی و حدود با رویکرد فقهی

144.                بررسی مبانی فقهی آراء فقها در مورد دراویش

145.                احکام فقهی عرفان های کاذب

146.                آیین ها و مناسک انحرافی از منظر فقه

147.                موضوع شناسی و احکام فقهی سیر و سلوک

فصل دوم: عقود

تجارت

148.                 شاخص های کسب حلال ناظر به شرایط عصری

149.                کشاورزی در اسلام

150.                احکام فقهی مسکن و شهرسازی

151.                مصادیق و احکام خرید و فروش اعیان نجس در شرایط عصری

152.                تولید و فروش الکل طبی

153.                ماهیت و مصادیق قمار در معاملات جدید و احکام آن (شرط بندی و جوایز مشروط و ...)

154.                 بررسی فقهی قمار؛ ماهیت و احکام

155.                بررسی فقهی بازی با آلات قمار

156.                شرکت های هرمی و احکام آن در فقه امامیه

157.                رشوه از منظر فقه؛ ماهیت، مصادیق و احکام آن

158.                آثار اجتماعی رشوه

159.                ماهیت، مصادیق و احکام موسیقی

160.                بررسی مشروعیت استفاده از دستگاه های موسیقیایی سنتی و جدید در قرائت قرآن و ادعیه از دیدگاه فقه

161.                ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات موسیقی از منظر فقه

162.                آموزش موسیقی و فقه

163.                حکم درآمدهای ناشی از رقص

164.                نقاشی و هنرهای تجسمی از منظر فقه

165.                بررسی مبانی فقهی احکام شعر

166.                قاچاق؛ مصادیق و احکام

167.                خرید و فروش مواد مخدر از منظر فقه امامیه

168.                احکام شرعی فروش کالاهای بدون کیفیت و نامطلوب

169.                احکام فقهی خرید، فروش، سرقت و افشای اطلاعات محرمانه

170.                پرورش و خرید و فروش حیوانات حرام گوشت

171.                تولید خوراک برای حیوانات حرام گوشت

172.                مصادیق و احکام کم فروشی در انواع معاملات و قراردادها

173.                ماهیت، مصادیق و احکام درآمدهای رانتی

174.                احتکار؛ شرایط، مصادیق و احکام ناظر به شرایط عصری

175.                کتب ضاله؛ مصادیق و احکام آن در شرایط معاصر

176.                ماهیت، مصادیق و احکام تدلیس در معاملات

177.                بررسی فقهی احکام و آثار تقلب و تدلیس در ابواب گوناگون فقه

178.                بررسی نسبت تقلب و تدلیس

179.                مصادیق، شرایط و احکام قراردادها در فقه امامیه

180.                بررسی فقهی اصل آزادی قراردادها

181.                نظریه عقد در فقه امامیه

182.                نظریه عقد در مذاهب اسلامی

183.                نظریه ایقاع در فقه امامیه

184.                نظریه ایقاع در مذاهب اسلامی

185.                ماهیت و مصادیق مالکیت معنوی و احکام آن (اختراع، اکتشاف، تالیف و ...)

186.                ماهیت حق و انواع آن

187.                مبانی فقهی قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران

188.                ماهیت اسناد تجاری و قواعد و اصول حاکم بر آن از منظر فقه امامیه

189.                شرایط و احکام قراردادهای تجاری بین المللی

190.                ماهیت و احکام مالکیت دولت و سایر اشخاص حقوقی

191.                 ماهیت و احکام سپرده های بانکی

192.                کتابت و ثبت رسمی در عقود از منظر فقه و حقوق

193.                استحقاق و تعهد امر به بیع و شرا نسبت به سود و زیان در معاملات (ماهیت معامله، شرایط ملزمه و احکام آن)

194.                احکام معاملات کودکان

195.                تبیین فقهی و حقوقی قولنامه در معاملات

196.                شرایط و احکام تجارت الکترونیکی

197.                ماهیت، شرایط و احکام مناقصه و مزایده از منظر فقه

198.                شرایط و احکام استاندارد کالا و خدمات از منظر فقه

199.                برسی مالکیت یا حق اختصاص عضو قطع شده

200.                احکام و شرایط خرید و فروش و اهدای اعضای بدن انسان

201.                ماهیت ارز و احکام خرید و فروش آن

202.                احکام خرید و فروش سلاح در شرایط معاصر

203.                میزان سود مجاز در فعالیت های اقتصادی؛ احکام و مبانی آن

204.                بررسی ماهیت، مصادیق و احکام پورسانت در معاملات

205.                تبیین و تحلیل فقهی ایران کد

206.                شرایط، مصادیق و احکام فسخ در انواع معاملات

207.                معامله متماثلین در شرایط تولید صنعتی؛ شاخص ها، شرایط و احکام

208.                شیوه های فرار از ربا و احکام و شرایط آن

209.                آثار اقتصادی و اجتماعی ربا

210.                ربا و رباخواری در قرآن و حدیث

211.                ماهیت، مصادیق و احکام معاملات ربوی ناظر به فعالیت های اقتصادی جدید

212.                 بررسی جامع ربا و مصادیق آن در معاملات جدید

213.                صرافی، ربا و فقه

214.                خرید و فروش اسناد از دیدگاه فقه شیعه

215.                احکام خرید و فروش و اسکنت چک

216.                عقود الاذعان فی فقه الامامیه

217.                احکام فقهی حق امتیاز و آبونمان در خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و ...)

218.                شرایط و احکام معامله حق امتیاز

219.                مصادیق، احکام و آثار مالی و حقوقی حق انحصار

220.                ماهیت، مصادیق و احکام بیع سلم در شرایط جدید

221.                ماهیت و احکام عقد استصناع و نسبت آن با بیع سلم

222.                ماهیت و احکام بیع زمانی

223.                صندوق های سرمایه گذاری و مسائل فقهی آن

224.                ماهیت اوراق بهادار و احکام آن

225.                بورس کالا  از دیدگاه فقه

226.                ماهیت بورس، مبانی و احکام فقهی آن

تجارت- بانکداری

227.                 بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و بانک ها

228.                بررسی فقهی حضور نهادهای عمومی غیردولتی در شبکه بانکی و تأثیر آن بر شرایط رقابت

229.                انواع عقود بانکی؛ احکام و مبانی فقهی آن

230.                بانکداری اسلامی؛ آسیب ها و مشکلات و راه حل ها

231.                نقد و بررسی قانون بانکداری اسلامی از منظر فقه امامیه

232.                ارزیابی میزان انطباق عملیات بانکی معمول در کشور با قانون بانکداری اسلامی

233.                بررسی فقهی شفافیت اعتباری و مالی در نظام بانکی

234.                مفهوم بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران و بررسی فقهی رقابت بین بانکی

235.                بررسی فقهی قوانین و مقررات بانکداری خصوصی در ایران

236.                خدمات جدید بانکی و احکام آن

237.                برری فقهی بانکداری الکترونیک

238.                بررسی فقهی ابزارهای نوین در ارائه خدمات بانکداری اسلامی

239.                ردیابی موضوع ربا در نظام بانکداری اسلامی (ایران)

240.                بررسی فقهی قوانین و مقررات تاسیس و فعالیت بانک های خارجی در کشور

241.                ارزیابی فقهی ابزارهای بانکی و روش های نوین در دیگر کشورها

242.                بررسی و تطبیق ابزارهای مالی جدید با بانکداری اسلامی

243.                بررسی فقهی ابزارهای کنترل حجم پول در بانکداری بدون ربا

244.                انواع سودهای بانکی و احکام آن ناظر به قانون بانکداری اسلامی و رویه جاری

245.                برسی فقهی مشروعیت شرط سپرده گذاری در دریافت تسهیلات بانکی

246.                شیوه های اسلامی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات بدون ربا

247.                بررسی فقهی ریسک اعتباری پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی

248.                ماهیت، مصادیق و احکام کارمزد در وام و تسهیلات بانکی

249.                انواع تسهیلات بانکی و احکام آن از منظر فقه امامیه

250.                بررسی تطبیقی شرایط و احکام قرض فقهی با وام های بانکی

251.                بررسی فقهی مقررات اعطای تسهیلات مسکن بانک ها

252.                جوایز بانکی و احکام فقهی آن

253.                مصادیق و احکام معاملات صوری بانک ها

254.                حکم تصرف بانک در پس انداز مشتریان

255.                مصادیق، شرایط و احکام حواله های بانکی

256.                مصادیق و احکام درامدهای نامشروع در معاملات بانکی

257.                تبیین و تحلیل فقهی گشایش اعتبار بانکی

258.                حکم مصرف وام و تسهیلات بانکی در خارج از موضوع قرارداد

259.                بررسی فقهی قانون چک در جمهوری اسلامی ایران

260.                تخلف مشتری از قراردادهای بانکی در آرای فقها

261.                شرط عدم پذیرش زیان از طرف بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه

262.                بررسی فقهی روش های اجرایی بانک ها در وصول مطالبات معوق

263.                بررسی فقهی راه های کنترل فعالیت های بانک ها توسط بانک مرکزی

264.                احکام ضمان در قراردادهای بانکی

265.                بررسی فقهی وظایف و اختیارات بانک مرکزی در کنترل بانک ها

266.                مبانی فقهی و حقوقی استقلال بانک مرکزی

267.                بررسی فقهی بسته های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی

268.                مسئولیت ضرر و زیان ناشی از تصمیمات مدیران بانکی در امور اقتصادی

269.                بررسی فقهی اخلاق حرفه ای در صنعت بانکداری

270.                بررسی علل گرایش بانک ها در کشورهای غیرمسلمان به استفاده از قوانین بانکداری اسلامی

271.                احکام فقهی تغییر عینی پول و چک در بانک ها

 

تجارت- اقتصاد

272.                 ماهیت و کارکرد پول و احکام آن

273.                موضوع شناسی و احکام پول و مدیریت آن در نظام بانکداری ایران

274.                بررسی فقهی رفرم پولی

275.                بررسی فقهی ارزش گذاری پول

276.                کاهش ارزش پول و احکام آن در ابواب گوناگون فقه (خمس، دین، نذر، مهریه، ارباح مکاسب، وصیت و ...)

277.                خزانه دولت؛ منابع و مصارف از دیدگاه فقه

278.                فقه توسعه

279.                بررسی فقهی عوامل رشد بلندمدت اقتصادی

280.                مبانی فقهی حق تقدم تجارت کالا، خدمات، دانش و فناوری (تقدم کشورهای اسلامی و مسلمان بر غیر)

281.                نحوه تعامل با سیاست های اقتصادی و مالی جهانی از منظر فقه

282.                بررسی ساز و کارهای اقتصاد اسلامی در مواجهه با شرایط اقتصاد جهانی

283.                فقه گردشگری

284.                فقه و نظام مصرف

285.                راهکارهای فقرزدایی در نظام اقتصادی اسلام

286.                نظام هدفمند حمایتی و فقه

287.                بررسی فقهی یارانه و هدفمندسازی آن

288.                انواع مسئولیت مدیران در تخلفات و جرایم زیردستان و آثار آن

289.                بررسی فقهی راهکارهای افزایش ضریب فزاینده پولی

290.                بررسی فقهی مالیات

291.                بررسی فقهی عوارض و مالیات های دولت اسلامی

292.                جایگاه عدالت در نظام مالیاتی و یارانه ای از منظر فقه

293.                احکام فقهی محصولات جدید در بازارهای مالی

294.                ارزیابی ساختار و مقررات بازار موجود برق کشور از دیدگاه فقهی

295.                بررسی فقهی ساختار قوانین و مقررات بازارهای برق در سطح بین المللی

296.                تدوین نظام شاخص های فقهی حاکم بر اصلاح ساختار، روش و مقررات بازار برق

297.                ماهیت و احکام جریمه تاخیر در تعهدات (دین، انجام کار، تحویل عین یا منفعت و غیره)

298.                بررسی فقهی ارزش افزوده صندوق های قرض الحسنه

299.                فلسفه اقتصادی اسلام و مقایسه آن با سایر فلسفه های اقتصادی

300.                مقایسه نظام اقتصادی اسلام با سایر نظام های اقتصادی

301.                نقش اقتصاد اسلامی در رفع بحران اقتصادی

302.                ماهیت بیمه و احکام فقهی آن                                   

303.                 عقد بیمه از دیدگاه مذاهب اسلامی

304.                 بررسی فقهی مقررات بیمه در جمهوری اسلامی ایران

305.                 اجباری کردن بیمه و آثار قانونی آن از منظر فقه

306.                 شرایط و احکام بیمه درمانی

307.                 شرایط و احکام بیمه عمر

رهن

308.                وثیقه گذاری اسناد تجاری از منظر فقه

حجر

309.                 ماهیت ورشکستگی و احکام آن

310.                 بررسی فقهی حجر ناشی از الزامات حکومتی و قانونی؛ مصادیق و احکام

311.                 رشد؛ شاخص ها، احکام و آثار آن در ابواب گوناگون فقه

ضمان

312.                  مطالعه تطبیقی ماهیت و مبانی ضمان در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

313.                 مطالعه تطبیقی ماهیت و مبانی ضمان در مذاهب اسلام

314.                ماهیت، مصادیق و احکام خسارت معنوی

315.                مصادیق و احکام ضمانت های رایج

316.                اتلاف مال غیر؛ احکام و مصادیق جدید آن

317.                مصادیق تضییع حقوق افراد توسط دستگاه های دولتی و احکام آن

318.                بررسی و احکام فقهی خسارت وارده از سوی عوامل دولت بر اموال شخصی

319.                بررسی فقهی  و حقوقی خسارت های مادی و معنوی رسانه ها بر جامعه و اشخاص

320.                بررسی فقهی امکان استفاده  دستگاه های دولتی از امکانات و منابع عمومی در زمینه های رفاهی و تفریحی کارکنان

321.                بررسی فقهی ایراد خسارت بر بیت المال

322.                ضمان ناشی از سوء مدیریت و رفتار مدیران و مجریان

323.                ضمان ماموران دولتی در قبال اموال تحت اختیار

324.                مسئولیت و ضمان ماموران و دستگاه های توقیف کننده اموال متهمان

325.                ضمان ماموران در خسارت های ناشی از کنترل آشوب ها و ماموریت های امنیتی

326.                مصادیق، شرایط و احکام خسارت های ناشی از انجام ماموریت

327.                ضمان ناشی از ضرب و شتم متهم

328.                ضمان ناشی از خطا و سهل انگاری ماموران دولتی

329.                ماهیت و احکام مقابله به مثل، مصادیق شخصی، ملی و فراملی

330.                بررسی فقهی ضمان ناشی از تاخیر در انجام و اعلام نظر کارشناسی

331.                ضمان ناشی از خدمات فنی مهندسی

332.                ضمان خسارات ناشی از استفاده از محصولات صنعتی و کشاورزی غیر استاندارد

333.                ضمان ناوگان حمل و نقل در برابر خسارت واراده به مسافر و بار

334.                انواع خسارت های ناشی از تصادفات و احکام آن از منظر فقه

335.                بررسی فقهی ضمان و خسارت مادی و معنوی ناشی از حوادث غیر مترقبه

336.                احکام ضمانت دین شرکت و شرکا

337.                ضمان متقابل کارگر و کارفرما

338.                بررسی فقهی مسئولیت های ناشی از دروغ

339.                بررسی مبانی فقهی پرداخت به اخذ خسارت تاخیر قراردادهای داخلی و خارجی

340.                تعاقب ایادی و ضمان شرعی در غصب

341.                بررسی فقهی خسارت عدم النفع

342.                مسئولیت ها و احکام ضمان پس از مرگ ضامن

343.                جبران خسارت مازاد بر دیه در آراء فقها

344.                ضمان ناشی از خطا در مشاوره به پزشک معالج

345.                حکم خسارت های ناشی از خطا در تشخیص دستگاه های پزشکی

346.                مصادیق، شرایط و احکام ضمان و عدم ضمان کادر درمانی

347.                ضمان داروساز در قبال عوارض ناشی از خطا در ساخت دارو

348.                حدود مسئولیت و ضمان بستگان و اطرافیان بیمار در اجازه و ممانعت اقدامات درمانی

349.                وظیفه کادر درمانی در قبال خودکشی بیمار

350.                صدور نظریه کارشناسی و حکم قضایی ناصواب و مسئولیت های ناشی از آن

ودیعه

351.                مصادیق و احکام خیانت در امانت

352.                شرایط و احکام امانت داری

353.                احکام بررسی بسته های پستی بدون اذن مالک

شرکت

354.                بررسی فقهی ادله لزوم یا جواز عقد شرکت ناظر به تحولات تجاری معاصر

355.                بررسی فقهی ماهیت و احکام شرکت های تجاری ناظر به تجارت جمهوری اسلامی

356.                ماهیت و احکام سهام شرکت ها و بنگاه ها ی اقتصادی

357.                تبیین فقهی و حقوقی ماهیت و احکام شرکت های تعاونی

358.                بررسی فقهی ضرورت رعایت منافع ملی در تعیین شرکت های تجاری

359.                بررسی فقهی و حقوقی قوانین و مقرررات عمومی حاکم بر شرکت های رسمی

360.                ماهیت و مصادیق جدید شریک و احکام آن

361.                احکام فقهی اوراق مشارکت

صلح

362.                بررسی فقهی و حقوقی ماهیت، مصادیق و احکام صلح در معاملات

363.                بررسی میزان امکان بهره گیری از صلح در مشروعیت بخشی معاملات بانکی

مضاربه

364.                ماهیت و احکام مضاربه و شروط ضمن عقد آن ناظر به تحولات تجاری معاصر

365.                موضوع شناسی و احکام مضاربه رایج در بازار

اجاره

366.                حقوق کار در اسلام

367.                مبانی و احکام فقهی کار و کارگر

368.                تبیین فقهی مبانی قانون کار جمهوری اسلامی ایران

369.                حقوق متقابل کارگر و کارفرما از دیدگاه فقه شیعه

370.                شرایط و حدود کارفرما بر کارکنان

371.                کار کودکا ن از دیدگاه فقه اسلامی

372.                بررسی فقهی اصول و قواعد حاکم بر کارگر و سازمان

373.                مسائل و احکام اجرت کارمندان

374.                حق طبابت و احکام آن

375.                بررسی فقهی قوانین و مقررات اضافه کاری در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران

376.                 تاثیر شرایط زمان و محل انجام کار در تعیین اجرت

377.                به کارگیری نیرو بدون اجرت

378.                بررسی فقهی ویژگی ها، مسائل و احکام محیط کار

379.                مصادیق و احکام اختلاف کارفرما و کارگر

380.                بررسی فقهی حکم استفاده از اوقات بیکاری در ساعت کار

381.                بررسی فقهی شرکت کارکنان در مراسم مذهبی در وقت کار

382.                اطاعت از مافوق؛ محدوده، آثار و احکام شرعی آن

383.                تعارض دستور مافوق با احکام شرعی

384.                حقوق و وظایف متقابل کارکنان و مدیران از منظر فقه

385.                بررسی فقهی آثار و احکام رعایت سلسله مراتب(نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی)

386.                حریم حقوقی و حقیقی کارکنان در نظام اداری؛ مبانی و احکام

387.                محدوده وظایف و اختیارات کارکنان

388.                انتقال اجباری کارکنان از منظر فقه

389.                بررسی فقهی قانون استخدام کشوری

390.                بررسی فقهی قوانین و مقررات استخدام در نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی

391.                 بررسی فقهی قوانین و مقررات گزینش در جمهوری اسلامی ایران

392.                بررسی فقهی احکام انتظامی سازمان ها علیه کارکنان

393.                حقوق و احکام فقهی ارباب رجوع

394.                ماهیت، شرایط و احکام اجاره به شر ط تملیک

395.                تاخیر در ارسال و تحویل مرسولات از منظر فقه

396.                حمل و نقل مسافر و مسائل فقهی آن

397.                موضوع شناسی، شرایط و احکام رحم اجاره

398.                بررسی فقهی سوء استفاده از عنوان و امکانات شغلی

399.                بررسی فقهی و حقوقی سرقفلی؛ ماهیت، مصادیق و احکام آن

400.                بررسی فقهی و اختیارات ماموران خرید

401.                اخلاق کار از منظر فقه

402.                کارمند، بیت المال و فقه

وکالت

403.                ماهیت، مصادیق و احکام وکالت حقوقی

404.                مشروعیت، آثار و احکام ضم وکیل

405.                ماهیت، اختیارات و احکام وکیل تسخیری

وقوف و صدقات

406.                بررسی فقهی و حقوقی ماهیت، موارد و احکام حبس و نسبت آن با وقف

407.                وقف منابع آبی، شرایط و احکام و آثار آن از منظر فقه

408.                وقف پول و اوراق بهادار و اسناد تجاری

409.                وقف قبرستان و احکام قبرستان موقوفه

410.                وقف مشاع و احکام و آثار آن

411.                شرایط و  احکام مجاز در موقوفات

412.                بررسی فقهی اختلافات و دعاوی عرضی وقفی و ملی

413.                حکم انتفاع غیر معارض با جهت و غرض واقف از موقوفه

414.                تغییر جهت و کاربری موقوفات

415.                تغییر در وقف نامه

416.                 ماهیت، مصادیق و احکام پذیره املاک وقفی

417.                آثار فرهنگی، اجتماعی صدقات از نگاه قرآن و حدیث

418.                مسئولیت جامعه اسلامی، (حکومت و مردم) در برابر حقوق ایتام و بی سرپرستان

419.                بررسی شیوه های جمع آوری صدقات ناظر به تحولات عصری

هبه

420.                احکام مهمانی ها و هدایای دستگاه های دولتی و عمومی

421.                مرگ مغزی، اهداء اعضاء و احکام آن

422.                اهداء اعضای اعدامیان و محکومین به قصاص

423.                اهداء نطفه و جنین و احکام آن

وصایا

424.                بررسی نسبت میان قوانین و مقررات آمره جمهوری اسلامی ایران و مشهورات

425.                تبیین فقهی و حقوقی مواد مربوط به وصیت در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

426.                وصایای واجب، بررسی و تحلیل مستندات فقهی

نکاح

427.                بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی

428.                فقه و انتخاب جنسیت توسط خنثی

429.                بررسی فقهی تکثیر تخمک های مولد چندقلویی

430.                بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین

431.                انتقال نطفه از میت به رحم زنده؛ آثار و احکام آن

432.                انتخاب همسر؛ شرایط، احکام، آداب

433.                مراسم ازدواج و ترحیم؛ آداب و احکام

434.                نکاح معاطاتی از دیدگاه فقه شیعه

435.                بررسی فقهی و حقوقی نقش اذن ولی در نکاح

436.                محرمیت؛ انواع، مصادیق، موجبات، شرایط و احکام

437.                بررسی فقهی شرایط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران

438.                بررسی تطبیقی ازدواج موقت از نگاه مذاهب اسلامی

439.                مطالعه تطبیقی نکاح موقت درفقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

440.                ادله مشروعیت تحدید استمتاع در نکاح موقت و تاثیر آن در سقوط شرط اذن ولی

441.                فلسفه تعدد زوجات و محدودیت آن

442.                ازدواج با غیر مسلمان و مخالف؛ بازخوانی ادله و احکام

443.                ازدواج با زناکار؛ صور و احکام آن

444.                مهریه در فقه امامیه؛ فلسفه، احکام و آداب

445.                مشروعیت تحدید مهریه از سوی قانون گذار

446.                فسخ نکاح؛ موجبات، نحوه احراز و احکام آن

447.                امکان سنجی گسترش موجبات فسخ نکاح و مصادیق آن

448.                حقوق متقابل زوجین در فقه امامیه

449.                ماموریت های شغلی و تزاحم آن با حقوق خانواده

450.                مطالعه تطبیقی تمکین در فقه و حقوق ایران

451.                مصادیق و احکام تمکین در حقوق زوجین

452.                احکام، حقوق و وظایف زوجین در فرض عدم ایفای تکالیف جنسی

453.                حقوق زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

454.                بررسی فقهی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان

455.                اشتغال بانوان در خارج از منزل و رابطه آن با حقوق شوهر

456.                فرزند متولد از رحم اجاره ای، آثار و احکام

457.                حضانت فرزند؛ شرایط و احکام آن

458.                حقوق فرزندان در فقه امامیه و حقوق ایران

459.                حقوق کودکان در فقه امامیه و حقوق ایران

460.                کودک آزاری و همسر آزاری از دیدگاه فقه و حقوق

461.                بررسی اجتهادی آیات و روایات تربیت فرزندان(مبانی، اصول و روش ها)

462.                تبیین فقهی طرح حمایت از خانواده

463.                حقوق والدین در فقه امامیه و حقوق ایران

464.                بررسی فقهی حقوق خویشاوندان

465.                شرایط و احکام فرزندخواندگی

466.                نفقه؛ انواع، شرایط و احکام

467.                آداب معاشرت در جامعه اسلامی با رویکرد به مسائل فقهی

468.                حدود و شرایط ارتباط زن و مرد در فعالیت های مشترک

469.                بررسی فقهی احکام روابط اجتماعی زنان

470.                شرایط و احکام ممیز در ابواب گوناگون فقه

471.                احکام روابط و تعاملات با نامحرم؛ رؤیت و نگاه، شنیدن صدا، تعامل و همکاری

472.                احکام و شرایط روابط مشروع دختر و پسر

473.                احکام و شرایط تماس بدنی مجاز با نامحرم

474.                ارتباط و همکاری زن و مرد در فعایت های هنری

475.                حضور زنان در مراکز علمی و اداری؛ شرایط و احکام

476.                بررسی فقهی موارد تزاحم احکام شرعی با تکالیف ضابطان قضایی در تعامل محرم و نامحرم

477.                موضوع شناسی و احکام نگاه

478.                نگاه به تصویر حرام ناظر به ضرورت ها

479.                تماشای فیلم محرک؛ شرایط و احکام

480.                حجاب و جایگاه آن در تحکیم خانواده و اجتماع

481.                خال کوبی و احکام آن در فقه امامیه

482.                پوشش و آرایش از منظر فقه

483.                موی مصنوعی و احکام آن

484.                احکام استعمال لوازم آرایشی

485.                احکام و حدود پوشش اسلامی در کشورهای غیراسلامی

486.                رقص از منظر فقه امامیه

487.                مصادیق و احکام کف زدن

488.                تشبه به کفار؛ ماهیت و مصادیق

سبق و رمایه

489.                ماهیت و احکام انواع مسابقات

490.                فقه و ورزش

491.                فقه و ورزش بانوان

492.                بررسی  فقهی بازی یارانه ای

493.                بررسی فقهی بازی شطرنج

494.                بررسی فقهی ماهیت و احکام بازی بیلیارد

495.                تفریحات سالم؛ مصادیق و احکام

فصل سوم: ایقاعات

طلاق

496.                طلاق صاحبان اختیار طلاق در فقه شیعه

497.                انواع وکالت دادن به زوجه در طلاق

498.                راهکارهای کاهش میزان طلاق

499.                بررسی فقهی عده زن فاقد رحم

جعاله

500.                مصادیق جدید جعاله و احکام آن

501.                بررسی و تحلیل فقهی جعاله در نظام بانکداری اسلامی

فصل چهارم: احکام

صید و ذباحه

502.                مصادیق، شرایط و احکام ذبح با ابزارهای جدید

503.                احکام ذباح اهل کتاب و مشرکان

504.                احکام ذبایح اهل کتاب و غیرمسلمان از دیدگاه مذاهب اسلامی

اطعمه و اشربه

505.                آداب شرعی خوردن و آشامیدن ناظر به تحولات عصری

506.                احکام خوراکی ها و نوشیدنی های وارداتی

507.                غذای حلال و احکام فقهی آن

508.                احکام فقهی آبزیان

509.                لقمه حرام؛ مصادیق و احکام و آثار آن

510.                مصادیق و احکام تولید، خرید، فروش و مصرف انواع مشروبات الکلی و الکل های صنعتی و سفید

511.                الکل تولید شده در فرایند تهیه مواد غذایی؛ موضوع شناسی و احکام فقهی

512.                اسکار و تخدیر؛ ماهیت، مصادیق جدید و احکام آن

513.                احکام مصرف مواد مخدر

514.                شرایط و احکام واردات محصولات غذایی

غصب

515.                مصادیق جدید غصب و احکام آن

516.                مصادیق و احکام غصب در اماکن و اموال عمومی و دولتی

517.                حریم خصوصی؛ ماهیت، مصادیق و احکام آن با رویکرد مطالعه تطبیقی فقه و حقوق بشر

518.                حکم شکستن حریم خصوصی ناشی از ضرورت

519.                مصادیق و احکام شنود و تجسس در وسایل ارتباطی (تلفن، رایانه، مکاتبات و ...)

520.                حکم فقهی شکستن فقل نرم افزارهای الکترونیکی

521.                حکم تصویربرداری بدون اجازه

522.                تقاص؛ مبانی فقهی، شرایط و احکام

523.                احکام و پیامدهای تصرف در اموال متهم

524.                ورود و تصرف در اماکن متصرفه

525.                ماهیت، مصادیق و احکام حق الماره

شفعه

526.                حق شفعه؛ مصادیق جدید و احکام آن

احیای اموات

527.                بررسی فقهی ابعاد مختلف محیط زیست با رویکرد ملی

528.                انواع زمین و احکام آن در فقه اسلامی

529.                احکام و شرایط احیای زمین های موات از دیدگاه فقه

530.                آب های استراتژیک و احکام آن

531.                دخل و تصرف دولت در طبیعت و منابع آبی از دیدگاه فقه

532.                بررسی احکام فقهی دریاها

533.                نظام بهره برداری و تملک منافع دریاها توسط بخش خصوصی

534.                منابع آبی و حاکمیت حکومت اسلامی؛ شرایط و احکام

535.                احکام برداشت غیرمجاز از منابع آبی

536.                حقابه، خرید و فروش و قیمت گذاری انواع آب ها توسط دولت از منظر فقه امامیه

537.                بررسی فقهی و حقوقی احکام و قوانین آبیاری و آبخیزداری و آبخوان داری

538.                انفال و مصادیق آن در حکومت اسلامی

539.                شرایط و احکام مالکیت و بهره برداری از انفال در عصر غیبت

540.                نقش تحولات عصری در مالکیت و مدیریت انفال

541.                انواع مشترکات در املاک و شرایط بهره برداری از آن

542.                بهره برداری از معادن در نظام اسلامی

543.                موضوع شناسی و احکام مالکیت و بهره برداری از هوا و فضا

لقطه

544.                مصادیق و احکام اموال مجهول المالک ناظر به شرایط عصری

ارث

545.                نقش زمان و مکان در تعیین ارث زن

546.                بررسی تطبیقی آراء و ادله ارث زوجه از زمین از منظر مذاهب اسلامی

547.                بررسی فقهی و حقوقی ارث زوجه از زمین

قضا

548.                منزلت اجتماعی قانون در جامعه ایران

549.                توسعه فضایی و تأمین حقوق و آزادی های شهروندان

550.                قضازدایی و حذف برخی عناوین جزایی

551.                ولایت قضایی؛ ماهیت، موجبات، اختیارات و احکام آن

552.                جایگاه عدالت در قضای اسلامی

553.                عدالت کیفری و شاخص های آن از دیدگاه اسلام

554.                ضمانت های اجرایی و راهکارهای تحقق عدالت قضایی در فقه امامیه

555.                جایگاه و نقش جرم شناسی و کیفرشناسی در نظام جزایی اسلام

556.                جرم و پیشگیری از آن در فقه امامیه

557.                پیشگیری از جرم از دیدگاه مذاهب اسلامی

558.                بررسی فقهی اقدامات تأمینی و تربیتی و تأثیر آن در کاهش جرایم

559.                طرح دعوا در محاکم کشورهای غیراسلامی در آرای فقها

560.                انصاف، نقش و تأثیر آن در نظام قضایی اسلام

561.                اختیارات حاکم اسلامی در مصادره اموال

562.                بررسی فقهی استرداد مجرمان

563.                بررسی فقهی قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران

564.                شرایط قاضی در فقه شیعه

565.                قاضی القضات؛ پیشینه تاریخی در فقه امامیه، وظایف و اختیارات و تطبیق با ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران

566.                بررسی تطبیقی شرایط قاضی در فقه و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

567.                شرط اجتهاد قاضی و بررسی فقهی اعتبار حکم قاضی غیرمجتهد در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

568.                بررسی فقهی اعتبار حکم قاضی مجتهد بر خلاف اجتهاد خود ناشی از الزامات قانونی

569.                قاضی تحکیم؛ شرایط و احکام ناظر به فقه و قوانین موضوعه

570.                بررسی فقهی اعتبار قضاوت شورایی و چگونگی و شرایط آن

571.                بررسی فقهی اعتبار اقدامات هیأت های حل اختلاف

572.                بررسی فقهی هیأت منصفه؛ چیستی، کارکرد، انواع، شرایط و احکام آن

573.                استقلال قاضی؛ حدود و احکام آن

574.                بررسی فقهی الزامات رسمی محدودکننده قاضی در نظام جمهوری اسلامی ایران

575.                مشاغل قضایی بانوان و احکام آن

576.                مطالعه تطبیقی آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران با دو کشور توسعه یافته و دو کشور اسلامی

577.                مطالعه تطبیقی آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران با دو کشور توسعه یافته و دو کشور اسلامی

578.                تبیین و تحلیل فقهی مبانی آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران

579.                تبیین و تحلیل فقهی مبانی آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران

580.                تدوین آیین دادرسی کیفری بر اساس منابع اسلامی

581.                تدوین آیین دادرسی مدنی بر اساس منابع اسلامی

582.                بررسی فقهی قانون اصلاح ماده «شمول مرور زمان» موضوع ماده 46 قانون دفاتر رسمی

583.                تخصصی کردن دادرسی و قضاوت؛ ضرورت، جواز یا عدم مشروعیت آن

584.                بررسی فقهی احضار و دستگیری بدون حکم قاضی

585.                تبیین وظایف و اختیارات دادستان از دیدگاه فقه امامیه

586.                بررسی امکان مطالبه هزینه های دادرسی از متهم پس از اثبات جرم

587.                تبانی با متهم در جریان دادرسی؛ موارد و احکام آن

588.                مرور زمان؛ ماهیت، موارد، آثار و احکام فقهی

589.                احکام ویژه بانوان در مراحل گوناگون دادرسی

590.                بررسی ادله اثبات دعوا در دعاوی کیفری از منظر فققه امامیه

591.                شاخص ها و احکام مدعی و منکر از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق معاصر

592.                حجیت شاهد و یمین در فقه و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

593.                حجیت قرائن، شواهد و امارات و سایر طرق تحصیل علم متعارف در امر قضا

594.                بررسی اعتبار علم قاضی، موارد، آثار و احکام آن

595.                بررسی فقهی و حقوقی اعتبار علم قاضی

596.                بررسی شیوه های اخذ اقرار و احکام آن

597.                اعتبار اقرار متهم در غیر دادگاه

598.                اعتراف کذب؛ نحوه احراز، احکام و آثار آن

599.                بررسی حکم فقهی اعتراف گیری از متهم در مراحل گوناگون دادرسی

600.                بررسی فقهی روش های بازجویی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

601.                بازجویی از افراد مطلع؛ احکام و آثار آن

602.                تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از منظر فقه

603.                اعتبار نظر کارشناس در بررسی و اثبات دعاوی

604.                اعتبار و حجیت گزارش مکتوب در مراحل دادرسی

605.                شرایط و ویژگی های گزارش مطلوب از منظر فقه

606.                بررسی فقهی موارد تعارض  سند رسمی با سایر ادله اثبات دعوا و احکام آن

607.                نگاهی دوباره به قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1351 از منظر فقه

608.                اعتبار و مشروعیت فقهی ابزارهای جدید کشف جرم

609.                بررسی فقهی حقوق مردم در تحقیقات امنیتی

610.                بررسی فقهی بهره گیری از دروغ و تهمت در کشف جرم

611.                مطالعه فقهی و حقوقی ضرب و شتم شهروندان و شکنجه متهمان

612.                حکم فقهی بازداشت موقت و موارد مجاز آن در زمان تحقیقات

613.                ضابطان قضائی؛ مصادیق، شرایط و احکام

614.                حقوق مامورین انتظامی و امنیتی در برابر بدرفتاری متهمان و ارباب رجوع

615.                حدود اختیارات مأمور در بازداشت متهم

616.                حقوق مجرم و خطاکار در فقه امامیه و طرق استیفای آن در نظام جمهوری اسلامی ایران

617.                حقوق متهم در فقه امامیه و طرق استیفای آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

618.                خطای قاضی؛ آثار و احکام آن

619.                بررسی فقهی استحقاق ذی نفع در احکام قضایی ناصواب در فرض علم ذی نفع

620.                ماهیت وکالت و حدود اختیارات وکیل مدافع از منظر فقه امامیه و حقوق جمهوری اسلامی ایران

621.                گذشت، عفو و تخفیف مجازات ناظر به حق خصوصی و عمومی

622.                عفو سایر مجازات های  محکوم قبل از اجرای کم

623.                بررسی فقهی و حقوقی جواز عفو حاکم نسبت به جنبه خصوصی جرایم

624.                عفوپذیری احکام مستند به علم قاضی

625.                ترخیص ها و تضییقات اقلیت های دینی در امور کیفری

626.                بررسی فقهی موارد کاربرد برائت در حوزه وظایف انتظامی و امنیتی

627.                مصادیق و احکام مستثنیات دین

628.                ارزیابی فقهی مقررات و رویه جمهوری اسلامی ایران در زمینه عدالت قاضی و شاهد

629.                شاخص ها و سطح عدالت معتبر مرجع تقلید، ولی فقیه، قاضی و شاهد

630.                هدیه به حقوق بگیران و نسبت آن با رشوه

شهادات

631.                شهادت دروغ؛ مصادیق و احکام

632.                بررسی فقهی و حقوقی شهادت زن

633.                صفات و شرایط شاهد در فقه امامیه

634.                حجیت قول و شهادت عدل واحد در موضوعات

635.                اعتبار شهادت از طریق نوشتار و رمز

636.                موارد، شرایط و احکام شهادت در ابواب گوناگون فقه

637.                بررسی احکام و آثار صدور گواهی خلاف واقع از منظر فقه

حدود و تعزیرات

638.                فلسفه انواع مجازات در اسلام

639.                فلسفه حدود؛ موضوعیت یا بازدارندگی

640.                اصل برائت در فقه جزایی اسلام

641.                تبیین فقهی قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران

642.                ارزیابی مبانی قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه

643.                مبانی فقهی تعزیرات حکومتی و بررسی تأثیر آن در کاهش جرایم

644.                بررسی فقهی مصالحه در امور کیفری و موارد آن

645.                بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت ناظر به پیامدهای کیفری آن

646.                اعتبار رشد در احکام جزایی از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

647.                پیامدهای اجتماعی زنا از منظر کتاب و سنت

648.                ماهیت، مصادیق و احکام همجنس گرایی

649.                بررسی امکان تأثیر عدم احصان در تخفیف حد لواط

650.                توهین به مقامات رسمی کشور؛ مفهوم شناسی، موارد و احکام

651.                اسکار، احکام و روش اثبات آن

652.                مصادیق جدید سرقت؛ موارد و احکام

653.                احکام فقهی خرید، فروش، سرقت و افشای اطلاعات محرمانه

654.                مصادیق جدید حرز و احکام آن

655.                کلاهبرداری؛ مفهوم شناسی، مصادیق و احکام فقهی آن

656.                موضوع شناسی و احکام پول شویی از منظر فقه

657.                بررسی ماهیت، مصادیق و احکام اختلاس

658.                محاربه و افساد فی الارض؛ چیستی، شاخص ها، موارد و احکام آن در فقه امامیه

659.                بررسی فقهی اخلال در امنیت روانی جامعه

660.                ارتداد؛ چیستی، موجبات، احکام و آثار آن

661.                بازشناسی موضوع ارتداد و احکام آن

662.                بررسی فقهی و حقوقی ارتداد با رویکرد به موازین بین المللی حقوق بشر

663.                سب المعصوم و احکام آن در فقه امامیه

664.                موارد و احکام مهدور الدم

665.                موضوع شناسی و احکام بدعت، سنت حسنه و نوآوری از منظر فقه

666.                بررسی فقه جرایم و مجازات های کودکان

667.                جرایم نوپدید؛ موارد و احکام

668.                تروریسم؛ ماهیت، انواع و احکام فقهی آن

669.                جرایم رایانه ای و احکام آن

670.                بررسی فقهی و حقوقی جرم سیاسی

671.                جرم سیاسی از نگاه فقه

672.                ماهیت، موارد، شرایط و احکام مجازات های بازدارنده

673.                خشونت در خانواده؛ مصادیق و احکام آن

674.                بررسی فقهی مجازات های جایگزین در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

675.                کیفرهای جدید؛ موارد و احکام

676.                تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی از منظر فقه

677.                بررسی فقهی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

678.                ارزیابی فقهی شیوه های برخورد با متخلفین از مقررات مالیاتی

679.                کار اجباری در نظام اسلامی از دیدگاه فقه

680.                بررسی فقهی جریمه و مجازات مالی

681.                امکان مجازات عامل فعل حرام فاقد عنوان مجرمانه در نصوص قانونی از منظر فقه

682.                اختیارات ولی فقیه در عفو یا تبدیل احکام قضایی

683.                جایگاه مصلحت در اجرا و تعطیلی حدود

684.                توبه؛ ماهیت، احکام و آثار آن از منظر فقه

685.                نقش توبه در سقوط و تخفیف مجازات و موارد آن

686.                بررسی فقهی تأخیر حکم حد و تعزیر در مورد دایه

687.                اختصاصات زنان در اجرای مجازات ها

688.                تأخیر در اجرای حکم؛ شرایط و احکام

689.                اجرای علنی حدود و تعزیرات ناظر به پیامدهای اجتماعی و بین الملل معاصر

690.                ارزیابی فقهی مجازات های جدید در نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختارها و ابزارها

691.                بررسی شیوه ها و ابزارهای اجرای حدود و قصاص از منظر فقه امامیه

692.                حکم فرار از حفیره در فرض صدور حکم رجم به استناد علم قاضی

693.                بی حس کردن عضو هنگام اجرای حد از دیدگاه فقها

694.                حکم فقهی پیوند عضو مجرم پس از اجرای حد

695.                حبس در فقه امامیه؛ موارد، آثار و احکام

696.                شرایط و ضوابط زندان و زندان بانی از منظر فقه ناظر به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

697.                حقوق و احکام زندانیان و محکومان قضایی

698.                ضرورت حفظ آبرو و شخصیت زندانی از منظر فقه

699.                عوارض ناشی از زندان؛ مصادیق، آثار و احکام

700.                مجازات زندانی مزاحم و حکم سخت گیری متصدیان زندان

قصاص

701.                انواع قتل و شاخص های هریک از آن ها در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

702.                قتل ترحمی (استرحامی)؛ ماهیت، اختیارات و احکام آن

703.                قسامه؛ موارد، شرایط و احکام آن در فقه امامیه و حقوق جمهوری اسلامی ایران

704.                نقش حاکم و ولی دم در اجرای قصاص

705.                تبدیل قصاص نفس به قصاص اعضا از دیدگاه فقه شیعه

706.                بررسی نظریه برابری زن و مرد در قصاص و دیه

707.                بررسی حکم منع صدور حکم قصاص به نفع غیرمسلمان علیه مسلمان با توجه به موازین حقوق بشری

708.                قتل عمد و آثار اجتماعی آن با رویکرد پیشگیرانه از منظر کتاب و سنت

709.                مسئولیت مباشر، سبب و سبب اقوی در وقوع جنایت و احکام آن

710.                نسبت میان سلسله مراتب در نیروهای مسلح و سبب اقوی در وقوع جنایت توسط زیردستان

دیات

711.                ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی؛ مجازات، خسارات مالی، ماهیت دوگانه

712.                بررسی فقهی تفاوت دیه زن و مرد ناظر به تحولات عصری

713.                بررسی فقهی میزان دیه اهل کتاب

714.                بررسی فقهی تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان ناظر به تحولات عصری

715.                دیه اعضای مقطوعه پیوند خورده

716.                دیه جنین؛ شرایط و احکام

717.                شناسایی اعضای فاقد دیه معین و نحوه تعیین آن (جناق سینه، بند انگشت و ...)

718.                فقه و پرداخت دیه کارگران طرح های عمرانی دولتی

719.                بررسی فقهی سوانح در حریم راه آهن

720.                دیه سوختگی؛ موارد، احکام و نحوه تعیین دیه

721.                بررسی فقهی قوانین بین المللی مربوط به دیه حوادث هوایی

722.                حکم توارد موجبات دیات

723.                موارد تأثیر و مشاکرت مجنی علیه در وقوع جنایت و تعیین سهم جانی از دیه (در جنایات عمدی و غیرعمدی)

724.                موارد عدم تعلق دیه بر ذمه جانی از منظر فقه

725.                ماهیت و احکام تغلیظ دیه در فقه اسلامی

726.                ارزش و خسارت زاید بر دیه؛ موارد و احکام

727.                حکم قاتل معسر پس از مصالحه اولیای دم بر زاید از دیه

728.                اصول، روش و مرجع تعیین درصد سهم شرکا در وقوع جنایت

729.                مبنای محاسبه دیه از دیدگاه فقه امامیه و امکان توسعه اجناس آن

730.                بررسی فقهی و حقوقی ابهامات و اختلافات کارشناسی در خصوص تشخیص دیه دعضا

731.                شیوه های پرداخت دیه در آرای فقها

732.                زمان استحقاق مجنی علیه نسبت به دیه (یوم الجنایه، یوم القضاء، یوم الاداء)

733.                تأثیر تغییر قیمت، تورم و تأخیر در پرداخت دیه در محاسبه آن

734.                بررسی فقهی پرداخت دیه و مازاد دیه از بیت المال

735.                بررسی امکان افزایش مبلغ دیه در صورت تسقیط

736.                عاقله؛ ماهیت، مسئولیت و احکام آن در فقه امامیه ناظر به قوانین جمهوری اسلامی ایران

737.                مطالعه تطبیقی ضمان عافله و تأسیس های حقوقی مشابه و معاصر

ملحقات احکام- فقه حکومتی

738.                نظام موضوعات فقه حکومتی

739.                فقه حکومتی؛ ماهیت، ساختار و کارکردها

740.                فقه حکومتی؛ رویکردها و پیامدها

741.                ماهیت، مبانی و شاخص های احکام حکومتی

742.                حکم حکومتی؛ مفهوم شناسی، گستره و آثار

743.                احکام حکومتی و نسبت آن با احکام اولیه و ثانویه

744.                تأثیر اختلال نظام و حرج نوعی در احکام حکومتی

745.                بررسی حکم موارد تعارض نظر کارشناسی و تخصصی دستگاه ها با احکام حکومتی

746.                بررسی فقهی تعارض احکام حکومتی با حقوق اشخاص

747.                امور حسبیه در فقه اسلامی؛ ماهیت، انواع، قلمرو و احکام

748.                مشروعیت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت از دیدگاه فقه

749.                مبانی مشروعیت دولت در حکومت اسلامی

750.                مفهوم دولت- ملت از منظر فقه

751.                تابعیت از منظر فقه اسلامی

752.                رابطه حکومت اسلامی و مردم سالاری دینی

753.                بررسی تطبیقی مبانی نظام مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی

754.                بررسی نسبت مفاهیم رعیت، مردم، ملت و شهروند در منابع اسلامی و حقوق معاصر

755.                بررسی وظایف و اختیارات دولت اسلامی از منطر فقه

756.                بررسی مبانی فقهی حدود و اختیارات دولت در وضع مقررات تحدیدی در عرصه تجارت

757.                بررسی فقهی امکان تحدید شرکای تجاری بر اساس شاخص های منافع ملی

758.                اختیارات دولت اسلامی در سیاست گذاری و وضع مقررات در زمینه تولید و توزیع کالا و خدمات

759.                قیمت گذاری کالا و خدمات توسط دولت از منظر فقه

760.                حکومت اسلامی و مصلحت

761.                تبیین فقهی حدود مصلحت نظام اسلامی

762.                مسئولیت حکومت در برابر آسیب دیدگان اجتماعی از منظر فقه

763.                بررسی فقهی میزان اختیارات مددکاران اجتماعی در حوزه های گوناگون

764.                ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با مردم سالاری دینی از منظر فقه

765.                تبیین جایگاه مسئله ولایت فقیه در هندسه علم فقه

766.                دموکراسی مشورتی از دیدگاه اسلام و رابطه آن با ولایت فقیه

767.                بررسی مبانی فقهی نظریه ولایت فقیه

768.                ولایت فقیه؛ مبادی، مسائل و ادله

769.                بررسی مبانی کلامی نظریه ولایت فقیه

770.                بررسی مبانی فقهی اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی

771.                بررسی مبانی فقهی شورای رهبری، شرایط و احکام

772.                اجتهاد و ولایت فقیه

773.                بررسی فقهی شرط اعلمیت در ولایت فقیه

774.                بررسی فقهی امکان تصدی منصب ولایت فقیه توسط زنان

775.                بررسی فقهی رابطه ولایت مطلقه فقیه و مجلس خبرگان

776.                بررسی فقهی اختیارات مجلس خبرگان در نظارت بر نهاد رهبری

777.                نسبت میان ولی فقیه در فقه امامیه و حاکم اسلامی در فقه عامه

778.                شئون فقیه حاکم از منظر فقه

779.                تعارض فتوای ولی فقیه با سایر مراجع

780.                تعارض قوانین حکومتی و فتاوای مراجع در حکومت اسلامی

781.                وظایف حاکم اسلامی در تنظیم و توزیع عدالت محور مناسبات و امکانات

782.                وظایف حاکم اسلامی در برابر مفاسد اجتماعی از منظر فقه

783.                وظایف اصلی حاکم اسلامی در استقرار نظام سلامت و بهداشت جامعه

784.                برسی فقهی اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزهای جغرافیای نظام اسلامی

785.                اعتبار حکم حاکم در ثبوت هلال

786.                خزانه؛ ماهیت و ارتباط آن با ولی فقیه و سایر قوا

787.                بازخوانی مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

788.                معیارها و شاخص های اسلامی بودن قوانین از دیدگاه فقه

789.                بررسی فقهی احکام اولیه و ثانویه و مقررات جمهوری اسلامی ایران

790.                بررسی فقهی رابطه ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا

791.                بررسی فقهی رابطه ولایت مطلقه فقیه و تحزب

792.                مشروعیت و احکام انتخابات از منظر فقه

793.                ماهیت شرعی و حقوقی نمایندگان در مجلس قانون گذاری

794.                مبانی فقهی اعتبار آرای عمومی و قلمرو آن

795.                نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی از منظر فقه

796.                بررسی فقهی قانون احزاب جمهوری اسلامی ایران

797.                بررسی فقهی جایگاه و حقوق احزاب در نظام اسلامی

798.                مبانی فقهی احزاب و نهادهای مدنی و قلمرو آن

799.                بررسی فقهی قوانین و مقررات محدودکننده فعالیت تشکل های مردم نهاد

800.                بررسی فقهی قوانین و مقررات استرداد مجرمین بین کشورها

801.                بررسی فقهی مظام جامع ساز و کارهای نظارتی بر قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران

802.                ابزارهای نظارت و کنترل قدرت از منظر فقه

803.                نظارت بازرسی از منظر فقه

804.                رعایت قوانین و مقررات دولتی از منظر فقه

805.                تخلف از قوانین و مقررات موضوعه از منظر فقه

806.                بررسی فقهی کنترل جمعیت و احکام آن

807.                ابعاد و آثار فقهی نظم و انضباط اجتماعی

808.                بررسی فقهی برخورد با فرق ضاله با رویکرد امنیت ملی

809.                احکام و مسائل فقهی نیروهای راهنمایی و رانندگی

810.                مسئولیت های جامعه اسلامی (حکومت و مردم) در برابر کودکان نامشروع

811.                حقوق معلولان و ناتوانان از منظر فقه

812.                بررسی مبانی فقهی اصل 45 قانون اساسی

813.                فقه و حکم سلب مالکیت خصوصی اشخاص ناظر به منافع عمومی

814.                حکم تصرفات دولت اسلامی در املاک خصوصی موقوفات

815.                بررسی فقهی تعارضات اقدامات عمرانی با حقوق مردم و محیط زیست

816.                بررسی فقهی تعارض مأموریت های امنیتی با حق الناس

817.                اجرا و اعمال حق ارتفاق دولت نسبت به اراضی و املاک شخصی از منظر فقه

818.                حقوق مردم در حکومت اسلامی از منظر منابع اسلامی

819.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت نیرو

820.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت کشاورزی

821.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت صنعت، معدن و تجارت

822.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت بهداشت و درمان

823.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و وزارت اقتصاد و دارایی

824.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و سازمان ثبت اسناد

825.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و شهرداری ها

826.                بررسی فقهی منابع درامدی شهرداری

827.                بررسی فقهی ضوابط و مقررات ساخت و سازهای شهری در شهرداری ها

828.                احکام فقهی مسکن و شهرسازی

829.                بررسی فقهی حقوق متقابل مردم و نیروی انتظامی

830.                احکام و مسائل فقهی نیروی انتظامی

831.                احکام و مسائل فقهی و حقوقی پلیس زن

832.                اخلاق نیروهای انتظامی و امنیتی از منظر فقه

833.                بررسی فقهی شیوه های جاری تأمین امنیت در جاده ها توسط نیروی انتظامی

834.                تدوین نظام موضوعات حوزه فقه اطلاعات

835.                حفاظت اطلاعات؛ مشروعیت، حدود و ثغور و احکام فقهی آن

836.                احکام و مسائل فقهی نیروهای اطلاعاتی

837.                شیوه های جمع آوری اطلاعات در سیره نبوی و ائمه اطهار

838.                احکام و مسائل فقهی کارکنان ستاد مواد مخدر

839.                مناصب اجرایی زنان از منظر فقه

840.                بررسی جواز تصدی ریاست قوای سه گانه توسط زنان در جمهوری اسلامی ایران

ملحقات احکام- اجتهاد و تقلید

841.                مبانی و معرفت شناسی اجتهاد

842.                ماهیت و قلمرو تقلید در اسلام

843.                اقسام اجتهاد و ادله آن

844.                بررسی نظریه تجزی در اجتهاد

845.                اجتهاد در عصر حاضر

846.                بررسی فقهی حجیت فتوای شورایی و مدل ساختاری آن

847.                پیش نیازهای علمی و مهارتی اجتهاد در شرایط عصر حاضر

848.                شرط اعلمیت در مرجع تقلید و شاخص های آن

849.                مشروعیت و جواز افتا و مرجعیت تقلید بانوان

850.                اشتراط حلال زادگی در ابواب گوناگون فقه؛ احکام و آثار آن

851.                شرایط مرجع تقلید ناظر به تحولات عصری

852.                شرایط اجتهاد از منظر امام خمینی و مبانی فقهی آن

853.                بررسی نظریه جواز تبعیض در تقلید

854.                احتیاط؛ انواع و جایگاه آن در فقه امامیه

855.                ماهیت و شرایط عمل به احتیاط در مقابل اجتهاد و تقلید

856.                تغییر فتوای مجتهد و مسئله اجزا

ملحقات احکام- فقه مدیریت

857.                اصول و مبانی مدیریت از منظر فقه

858.                برنامه ریزی از منظر فقه

859.                استخراج و کشف قواعد مدیریت اسلامی از سیره ائمه و رویه فقها و دانشمندان اسلامی

860.                شایسته سالاری و مسئولیت های ناشی از به کارگیری غیراصلح از منظر فقه

861.                توسعه شهری و معماری اسلامی- با رویکرد فقهی

862.                طراحی شهری از منظر فقه

ملحقات احکام- فقه فرهنگ

863.                احصا و بررسی موارد تعارض فرهنگ بیگانه با فقه و ارائه راهبردهای اصلاحی

864.                تکالیف و حقوق مجریان فرهنگی و احکام آن از دیدگاه فقه

865.                احکام فقهی روابط بین الملل

866.                بازخوانی قواعد فقهی حاکم در مناسبات و روبط بین المللی

867.                بررسی قاعده نفی سبیل در نظام بین المللی

868.                تجارت بین المللی با رویکرد به قاعده نفی سبیل

869.                اصول حاکم بر روابط حکومت اسلامی با سایر دولت ها از دیدگاه فقه

870.                اصول سیاست خارجی در نظام سیاسی اسلام

871.                اصل همزیستی مسالمت آمیز در اسلام

872.                بررسی فقهی اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها ناظر به تکالیف تبلیغی

873.                مسئولیت متقابل شیعیان سایر کشورها و نظام اسلامی از منظر فقه و حقوق بین الملل

874.                بررسی فقهی تعاملات خارجی دولت اسلامی در حوزه حقوق

875.                بررسی فقهی تعاملات خارجی دولت اسلامی در حوزه فرهنگ

876.                بررسی فقهی تعاملات خارجی دولت اسلامی در حوزه سیاست

877.                بررسی فقهی تعاملات خارجی دولت اسلامی در حوزه اقتصاد

878.                تعامل و گفتگوی دولت اسلامی با ادیان و مذاهب

879.                بررسی فقهی پایبندی به تعهدات و قراردادهای بین المللی

880.                بررسی فقهی معاهدات بین المللی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد

881.                عضویت در سازمان های بین المللی از منظر فقه

882.                عضویت در سازمان های بین المللی از منظر فقه

883.                سیاست های راهبردی دولت اسلامی در برابر دشمنان از منظر فقه

ملحقات احکام- حقوق و روابط بین الملل

884.                وظایف حاکم اسلامی در برابر دشمنان از منظر فقه

885.                بررسی فقهی و حقوقی اینترپل

886.                اخلاق در روابط بین المللی از منظر فقه

887.                حقوق دریاها از منظر فقه امامیه

888.                موافقت نامه حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی از دیدگاه فقه شیعه

889.                بررسی و تحلیل اصول شفافیت و عدم تبعیض در سازمان جهانی تجارت از دیدگاه فقه امامیه

ملحقات احکام- حقوق بشر

890.                مبانی و اصول حقوق بشر از منظر فقه اسلامی

891.                تبیین فقهی اعلامیه جهانی حقوق بشر

892.                حقوق شهروندی از منظر فقه

893.                بررسی تطبیقی حقوق شهروندی و حق الناس از منظر فقه

894.                ترخیص ها و تضییقات اقلیت های دینی در امور شهروندی

895.                احکام و شرایط جزیه در اسلام ناظر به تحولات حقوق بشری

896.                بررسی فقهی الحاق دولت اسلامی به کنوانسیون منع شکنجه

897.                مطالعه تطبیقی حقوق زنان از دیدگاه اسلام و غرب

898.                حقوق زن در اسلام

899.                بررسی فقهی حقوق زنان ناظر به مبانی فمینیسم

900.                مطالعه تطبیقی تمکین در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی در زمینه حقوق زنان

901.                مرزبندی اعتراضات خیابانی با محاربین و بررسی احکام فقهی و حقو.قی آن

902.                مبانی فقهی آزادی بیان، حدود و شرایط آن از منظر فقه

903.                بررسی فقهی حقوق مخالفان سیاسی و سازوکارهای تضمین و استیفای آن در نظام اسلامی

904.                حقوق اقلیت های دینی در فقه اسلامی

905.                حقوق اقلیت های مذهبی در فقه امامیه

906.                حقوق بیگانگان در فقه اسلامی

907.                حقوق پناهندگان در فقه اسلامی

908.                حقوق فرهنگی؛ ماهیت، مصادیق و احکام

ملحقات احکام- محیط زیست

909.                فقه و محیط زیست با رویکرد تدوین نظام موضوعات

910.                بررسی فقهی ابعاد مختلف محیط زیست با رویکرد ملی

911.                آلودگی های زیست محیطی و احکام فقهی آن

912.                تعهدات دولت ها و اشخاص در زمینه حفظ محیط زیست از منظر فقه

913.                حقوق حیوانات و احکام فقهی آن

914.                حفظ منابع آب و آبزیان در فقه

915.                بررسی فقهی مسئولیت های ناشی از آلوده سازی آب های سطحی و زیرزمینی

916.                فقه و خاک

917.                تخریب جنگل ها و مراتع و احکام فقهی آن

918.                رابطه انسان و طبیعت از منظر فقه

ملحقات احکام- فقه پزشکی

919.                تنظیم خانواده از دیدگاه فقه امامیه

920.                فقه و طب سنتی

921.                مصادیق و احکام فقهی درمان اجباری

922.                احکام فقهی آزمایش های پزشکی

923.                آزمایش های پزشکی و علمی بر حیوانات از دیدگاه فقه

924.                احکام فقهی داروسازی و داروخانه

925.                حکم فقهی درمان و تهیه دارو از حیوانات حرام گوشت

926.                شبیه سازی انسان؛ شرایط و احکام

927.                روش نوین باروری از دیدگاه فقه شیعه

928.                بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی

929.                بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

930.                فقه و انتخاب جنسیت خنثی با عمل جراحی

931.                بررسی فقهی تکثیر تخمک های مولد چندقلویی

932.                انتقال نطفه از میت به رحم زنده؛ آثار و احکام آن

933.                فقه مهندسی ژنتیک

934.                تولید اعضای انسان و حیوان از طریق کشت سلول های بنیادی؛ مبانی و احکام آن

935.                شرایط و احکام فقهی تشریح

936.                بررسی ابعاد فقهی حقوق بیمار

937.                برداشتن رحم و احکام فقهی بانوان فاقد رحم

938.                جراحی پلاستیک از دیدگاه فقه شیعه

939.                کاشت مو و احکام آن در فقه شیعه

940.                بررسی فقهی شرط اذن بیمار یا ولی در معالجات پزشکی

941.                حریم خصوصی بیماران؛ مصادیق و احکام آن در فقه امامیه

942.                ایدز و احکام فقهی آن

943.                احکام پیوند اعضاء

944.                مرگ مغزی و احکام آن

945.                حدود مشروع معاینات و درمان پزشک نامحرم

946.                امداد و نجات غیرمسلمان؛ شرایط و احکام

947.                تکنولوژی های جدید طبی و احکام آن

948.                بررسی فقهی توصیه های پزشکی بازدارنده از ازدواج و بارداری

ملحقات احکام- فقه تعلیم و تربیت

949.                تدوین نظام موضوعات حوزه فقه تعلیم و تربیت

950.                تعلیم؛ طبقاتی یا همگانی

951.                تحلیل انواع علوم و مهارت ها از منظر فقه ناظر به تحولات عصری

952.                آداب تعلیم و تربیت

953.                بررسی فقهی حکم تحصیل در مراکز آموزشی ادیان و مذاهب مخالف

954.                اخلاق تعلیم و تربیت از منظر فقه

955.                تعلیم و تربیت کودکان بی سرپرست؛ مسئولیت حکومت و جامعه، شیوه ها و احکام

956.                بررسی فقهی تعلیم و تربیت پلیس از دوره آموزش عموومی با رویکرد فقه تربیتی

ملحقات احکام- فقه رسانه

957.                نظام موضوعات فقهی رسانه ملی

958.                بررسی فقهی رسانه های ارتباطی

959.                بررسی فقهی و حقوقی خسارت های مادی و معنوی رسانه ها بر جامعه و اشخاص

960.                احکام فقهی مدیریت رسانه های جمعی

961.                رسانه های دیداری؛ حقوق و تکالیف مردم از منظر فقه

962.                فقه تلویزیون

963.                فقه سینما و تئاتر

964.                مبانی و احکام فقهی برنا مه های تفریحی، سرگرم کننده و شاد در رسانه های جمعی

965.                مبانی و احکام فقهی خبر و اطلاع رسانی

966.                احکام فقهی مطبوعات

967.                بررسی فقهی مبانی قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران

968.                رسانه های مکتوب؛ حقوق و تکالیف مردم از دیدگاه فقه

969.                احکام فقهی اینترنت

970.                فقه و فناوری اطلاعات

971.                بررسی فقهی تدوین گزارش و اطلاع رسانی از مفاسد با رویکرد به اصل حرمت اشاعه فحشا

972.                احکام فقهی آگهی های بازرگانی در رسانه های جمعی

973.                فقه هنر

974.                زن و هنرهای نمایشی از منظر فقه

975.                گریم و تغییر چهره زنان و مردان و مسائل فقهی آن

976.                تصویرسازی انبیاء و معصومین در رسانه از منظر فقه

977.                تصویرسازی ماوراءالطبیعه در رسانه از منظر فقه

978.                آموزش موسیقی و فقه

فصل پنجم: قواعد فقهی

قواعد فقهی

979.                قاعده کرامت؛ ماهیت، مستندات و کاربردهای آن در فقه

980.                قاعده نفی سبیل ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی

981.                قاعده اختلال نظام؛ ماهیت، مستندات و کارکردهای آن در فقه با رویکرد فقهی

982.                قاعده برائت

983.                قاعده تسهیل «الاسلام شریعة سمحة سهلة»

984.                قاعده اعانت بر اثم

985.                قاعده لاضرر با رویکرد فقه حکومتی

986.                قاعده لاضرر و احکام اولیه

987.                قاعده لاحرج با رویکرد فقه حکومتی

988.                قرعه در فقه اسلامی؛ موارد کاربرد و شیوه اجرای آن

989.                قاعده تسامح در ادله سنن

990.                قاعده تجاوز و فراغ

991.                قاعده لاتعاد

992.                قاعده من ادرک

993.                قاعده امکان در حیض

994.                قاعده حیلوله

995.                قاعده الوقوف حسب ما یوقف اهلها

996.                قاعده لزوم در معاملات

997.                قاعده المومنون عند شروطهم با رویکرد فقه حکومتی

998.                قاعده سلطنت با رویکرد فقه حکومتی

999.                قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

1000.           قاعدع اتلاف

1001.           قاعده الضمان علی من لا خیار له

1002.           قاعده غنم و غرم

1003.           قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق

1004.           قاعذه فراش

1005.           قاعده من ملک

1006.           قاعده ید

1007.           قاعده درء

1008.           قاعده التعزیر دون الحدود و مصادیق آن در هر یک از حدود

1009.           قاعده تسبیب

1010.           قاعده لاقصاص

1011.           قاعده لاقود

1012.           قاعده جب ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی

1013.           قاعده غرور ناظر به تحولات عصری

1014.           قاعده الصحه ناظر به تحولات عصری

1015.           قاعده عدم ضمان امین

1016.           قاعده اشتراک ناظر به تحولات عصری

1017.           قاعده اقرار

1018.           قاعده الزام ناظر به تحولات عصری

1019.           قاعده ضرورت رعایت مصلحت مولی علیه در اعمال ولایت

1020.           بررسی قاعده تغییر احکام به تغییر عادت و زمان

1021.           قاعده علل الشرایع معرفات ام علل حقیقیه

1022.           قاعده اقدام

1023.           قاعده تقدم حق الناس بر حق الله

1024.           قاعده حجیت سوق مسلمین ناظر به تحولات عصری

1025.           بررسی قاعده عدم شرطیة البلوغ فی الاحکام الوضعیة

1026.           قاعده صلح ناظر به تحولات عصری

1027.           قاعده تقیه ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی

1028.           قاعده حیات ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی

1029.           قاعده من سبق ناظر به تحولات عصری و فقه حکومتی

1030.           قاعده طهارت ناظر به تحولات عصری

1031.           بررسی قاعده الاصل فی کل معصیة ان تکون کبیرة

فصل ششم: فلسفه فقه

فلسفه فقه

1032.           فلسفه فقه؛ ماهیت، قلمرو و کارکردها

1033.           باز تعریف دانش فقه

1034.           بازخوانی ساختار دانش فقه ناظر به اقتضائات معاصر

1035.           مکاتب فقهی در دوره های گذشته

1036.           جریان شناسی اجتهاد در حوزه های علمیه شیعی در دوران معاصر

1037.           عوامل اختلاف فتوای فقها

1038.           فتوای شاذ؛ موضوع شناسی و اعتبارسنجی

1039.           تفاوت فتوا و حکم از دیدگاه فقه شیعه

1040.           منزلت اجتماعی فقه و در نظام اجتماعی و سیاسی ایران

1041.           بررسی امکان نسخ در احکام شرعی در عصر غیبت

1042.           تأثیر ساختارهای گوناگون دانش فقه در جایگاه، روش شناسی و توسعه آن

1043.           روش شناسی استنادات ائمه اطهار به آیات قرآن در نظام تبیین احکام فقهی

1044.           بررسی تطبیقی روش استنباط فقهی امامیه با روش شناسی دانش های مشابه

1045.           بررسی و ارزیابی روش و شیوه پژوهش فقهی

1046.           مقایسه روش شناسی دانش فقه با سایر علوم اسلامی

1047.           بررسی امکان کاربرد روش استنباط فقهی در سایر دانش های اسلامی

1048.           روش شناسی استنباط فقهی ... (شیخ طوسی، علامه حلی، صاحب جواهر، آیت الله بروجردی، ...)

1049.           میان رشته های مرتبط با دانش فقه

1050.           رابطه علم فقه با سایر علوم

1051.           معرفی دانش فقه با رویکرد امکان تعامل آن با دانش های متناظر در نظام علم جهانی

1052.           بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش علوم انسانی

1053.           نسبت میان دانش فقه و علم اخلاق و جایگاه هریک از آنها در دانش دیگر

1054.           بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش علوم پایه

1055.           بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش فنی و مهندسی

1056.           بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش زیست و پزشکی

1057.           بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش کشاورزی

1058.           ارزیابی جایگاه و میزان استناد به قرآن در دانش فقه

1059.           ارزیابی جایگاه و میزان استناد به سیره عملی در دانش فقه

1060.           جایگاه و نقش عقل در استنباط فقهی از دیدگاه مذاهب اسلامی

1061.           ارزیابی جایگاه و میزان استناد به عقل در دانش فقه

1062.           ارزیابی جایگاه و میزان استناد به سیره عقلائی در دانش فقه

1063.           حجیت و اعتبار سیره عقلائیه مستحدثه، مستندات و پیامدها

1064.           بررسی امکان تحقق، حجیت و اعتبار سیر مستحدثه، مستندات و پیامدها

1065.           بررسی نقش عرف در استنباط احکام

1066.           مصالح مرسله از منظر فقه شیعه

1067.           ماهیت، مصادیق و احکام مصالح عمومی و مرجع تشخیص آن

1068.           حکم تزاحم مصلحت فرد و جامعه در مقام استنباط فقهی

1069.           جایگاه مصلحت در فقه امامیه

1070.           مصلحت و نقش آن در احکام ثانویه

1071.           نقش ضرورت در صدور احکام ثانویه

1072.           احکام ثانویه در عصر غیبت

1073.           بررسی اعتبار تبیین و تحلیل فرعی، عقلی، عقلائی ادله احکام

1074.           جایگاه قواعد فقهی در استنباط احکام شرعی

1075.           نقش و تأثیر دانش منطق در استنباط احکام فقهی در ابواب گوناگون

1076.           بررسی امکان و ضرورت بهره گیری از منطق جدید در دانش فقه

1077.           بررسی نظریه مقاصدالشریعه و نقش آن در استنباط احکام شرعی

1078.           ملاکات احکام فقهی؛ ماهیت، انواع و چگونگی استناد به آن در استنباط احکام

1079.           راهکارهای کشف فلسفه احکام و نقش آن در استنباط احکام فقهی

1080.           جایگاه عدالت در استنباط احکام

1081.           نقش زمان و مکان در استنباط احکام

1082.           نقش علوم جدید در تشخیص موضوع و حکم

1083.           جایگاه و چگونگی موضوع شناسی در استنباط فقهی

1084.           فطرت و فقه

1085.           جایگاه و سهم تربیت در غایات دانش فقه

1086.           نقش و تأثیر دانش فقه در نظام تربیتی

1087.           بررسی میزان تأثیر رویکرد تربیتی به قرآن و سنت در استنباط احکام فقهی

1088.           بررسی تدوین رساله های عملیه مراجع با رویکرد تربیتی

1089.           نقش فقه و راهکارهای اجرایی آن در گسترش هنجارهای اخلاقی در حوزه فردی و اجتماعی

1090.           بررسی نظریه خطابات قانونیه و تأثیر آن در استنباط احکام شرعی

1091.           بررسی تأثیر رویکرد قانونی و حقوقی در استنباط فقهی

1092.           فقه و نظام جنسیتی

1093.           بررسی احکام ترخیص ها و تخفیف های زنان در ابواب فقه

1094.           مبادی تصدیقیه فقه؛ ماهیت و نظام موضوعات

1095.           بررسی پیامدهای تربیتی احکام فقهی در حوزه عبادات

1096.           اختلاف احکام فقهی زن و مرد در حوزه عبادات؛ مصادیق و علل

1097.           کارکردهای فرهنگی و اجتماعی نماز جمعه

1098.           کارکردهای ارتباطی نماز جمعه

1099.           ائمه جمعه و عرصه های فراملی

1100.           آسیب شناسی نماز جمعه

1101.           فلسفه خمس با استناد به منابع فقه اسلامی

1102.           آثار فرهنگی، اجتماعی صدقات از نگاه قرآن و حدیث

1103.           بررسی مصادیق و احکام برائت از مشرکان با رویکرد به فلسفه حج

1104.           مبانی صلح و جنگ در اسلام

1105.           نقش امر به معروف و نهی از منکر در رفع مفاسد اجتماعی

1106.           آسیب شناسی اجرای امر به معروف و نهی از منکر

1107.           ماهیت و شاخص های احکام تأسیسی و امضایی

1108.           بررسی پیامدهای تربیتی احکام فقهی در حوزه معاملات

1109.           بررسی پیامدهای تربیتی احکام فقهی در حوزه احکام

1110.           بدعت های خلفا در احکام شرعی

1111.           اختلاف احکام فقهی زن و مرد در حوزه حدود و دیات؛ مصایق و علل

1112.           آثار تربیتی و اجتماعی شرب خمر

1113.           اصول و قواعد فقه سیاسی شیعه

1114.  اصول و قواعد فقه سیاسی اهل سنت   

 

تایید اساتید کارگروه فقه و اصول